Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khóa 19, khóa cũ – Văn bằng 2 ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  51 /KH-ĐHKT-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 19A – Văn bằng 2 ĐHCQ, đợt 1 năm 2018

 

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khóa 19A – Văn bằng 2 ĐHCQ, đợt 1 năm 2018 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

13g30 ngày 19/5/2018

Phổ biến kế hoạch thực tập và tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT-CTSV, tất cả sinh viên

Từ 25/5/2018 đến 28/5/2018

Sinh viên đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2018;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 25/5/2018 đến 01/6/2018

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB (xem Thông báo)

Từ 18/6/2018 đến 21/6/2018

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 30/7/2018 đến 03/8/2018

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 30/7/2018 đến 07/10/2018

Thực tập, hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2018

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2019

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 09/10/2018

Hạn cuối sinh viên nộp Khóa luận tốt nghiệp cho khoa

Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 02/11/2018

Hạn cuối khoa nộp điểm chấm Khóa luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Khoa, phòng QLĐT-CTSV

Từ 06/11/2018 đến 07/11/2018

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến tại trang: www.online.ueh.edu.vn)

 

Ngày 15/11/2018

Xét tốt nghiệp;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp.

Hội đồng

Từ 19/11/2018 đến 21/11/2018

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung.

www.online.ueh.edu.vn

08g00 ngày 28/12/2018

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức

 

Trường đề nghị các ông/bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các ông/bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khóa 19A – Văn bằng 2 ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 121, 123, 141, 181, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: 62.726.964.

Trân trọng./-

 

 

Nơi nhận:                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG QLĐT – CTSV

- Các đơn vị thuộc UEH;                                                                                

- OCB (để phối hợp);

- Khóa 19A-VB2CQ;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

                                                                                                                 

 

                                                                                              ThS. Nguyễn Văn Đương