Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 18 – Liên thông ĐHCQ, đợt 1 năm 2015

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

14g00 ngày 25/10/2014

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT–CTSV, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 29/10/2014 đến 30/10/2014

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 20154;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 30/10/2014 đến 05/11/2014

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 30/11/2014

Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2014

Ban coi thi

Từ 01/12/2014 đến 06/12/2014

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 08/12/2014 đến 12/12/2014

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B2.16)

Từ 08/12/2014 đến 21/12/2014

Thi các học phần đợt cuối

Phòng KHĐT-KT, các khoa, ban

Từ 08/12/2014 đến 08/3/2015

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (11 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Từ 12/02/2015 đến 25/02/2015

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 10/3/2015

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 31/3/2015

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Các khoa

Từ 07/4/2015 đến 08/4/2015

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (tải mẫu từ website www.online.ueh.edu.vn)

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14, bàn số 5, 6)

Ngày 23/4/2015

Xét tốt nghiệp, đợt 1 năm 2015

Hội đồng

Từ 05/5/2015 đến 06/5/2015

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.online.ueh.edu.vn

Tuần đầu tháng 5/2015

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2015)

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 20/5/2015

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, giấy khen, bảng điểm.

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, trung tâm DVKT, QHDN-HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 22/5/2015

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức