Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 20 – Liên thông ĐHCQ và sinh viên khóa cũ, học kỳ đầu năm 2017

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

15g00 ngày 15/10/2016

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT–CTSV, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 10/11/2016 đến 13/11/2016

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2017;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 10/11/2016 đến 17/11/2016

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 27/11/2016

Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2016 (sinh viên đã đăng ký)

Ban coi thi

Ngày 23/11/2016

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 24/11/2016

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Từ 28/11/2016 đến 03/12/2016

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 05/12/2016 đến 09/12/2016

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 05/12/2016 đến 18/12/2016

Thi các học phần đợt cuối

Phòng KHĐT-KT, các khoa, ban

Từ 05/12/2016 đến 26/02/2017

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Từ 22/01/2017 đến 05/02/2017

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 28/02/2017

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 20/3/2017

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Các khoa

Từ 28/3/2017 đến 29/3/2017

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn và in phiếu để nộp)

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14, quầy số 5)

Ngày 13/4/2017

Xét tốt nghiệp, đợt 1 năm 2017

Hội đồng

Từ 14/4/2017 đến 19/4/2017

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.online.ueh.edu.vn

Từ 20/4/2017 đến 12/5/2017

Hoàn tất giấy khen, chứng nhận kết quả học tập, kỷ yếu sinh viên.

Trung tâm HTSV, phòng TC-HC

Tuần đầu tháng 5/2017

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2017)

www.online.ueh.edu.vn

14g00 ngày 18/5/2017

Tập huấn nhận bằng, quy định lễ phục, chụp ảnh trong Lễ tốt nghiệp;

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, giấy khen, bảng điểm.

Phòng QLĐT-CTSV, CTCT, trung tâm HTSV và sinh viên (A1.16)

08g00 ngày 20/5/2017

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức