Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khoá 21, khóa cũ – Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96   /KH-ĐHKT-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 10 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 21 – Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018

 

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 21 – Liên thông ĐHCQ, học kỳ đầu năm 2018 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

15g00 ngày 21/10/2017

Phổ biến kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp;

Giải đáp các vấn đề liên quan.

Phòng QLĐT–CTSV, tất cả sinh viên (A1.16)

Từ 25/10/2017 đến 30/10/2017

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2018;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 25/10/2017 đến 08/11/2017

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Ngày 26/11/2017

Tổ chức thi tiếng Anh đầu ra, đợt 2 năm 2017 (sinh viên đã đăng ký)

Ban coi thi

Từ 12/02/2018 đến 25/02/2018

Nghỉ Tết Âm lịch (2 tuần)

 

Ngày 19/03/2018

Hạn cuối Thư ký khoa báo lịch triển khai kế hoạch thực tập và danh sách giảng viên hướng dẫn cho phòng QLĐT-CTSV

Thư ký khoa, phòng QLĐT-CTSV

Ngày 21/3/2018

Sinh viên xem lịch triển khai Kế hoạch thực tập, danh sách giảng viên hướng dẫn

www.online.ueh.edu.vn

Từ 26/3/2018 đến 30/3/2018

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 02/4/2018 đến 06/4/2018

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 02/4/2018 đến 24/6/2018

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 5/2018

Sinh viên xem thông báo đăng ký học lại các học phần chưa đạt và đăng ký thực tập lại (theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2018)

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 26/6/2018

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 18/7/2018

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Các khoa

Từ 24/7/2018 đến 25/7/2018

Sinh viên nộp phiếu đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn và in phiếu để nộp)

Phòng QLĐT-CTSV (A0.14, bàn số 12)

Ngày 09/8/2018

Xét tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 13/8/2018 đến 14/8/2018

Công bố danh sách tốt nghiệp và các vấn đề có liên quan

www.online.ueh.edu.vn

Từ 15/8/2018 đến 31/8/2018

Hoàn tất giấy khen, chứng nhận kết quả học tập và các bản sao.

Trung tâm HTSV, phòng TC-HC

 

Trường đề nghị các Ông/Bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các Ông/Bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khoá 21 – Liên thông ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: (028) 38.230.082 (số nội bộ 122, 123, 141, 142, 182, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: (028) 62.726.964.

 

Nơi nhận:                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG QLĐT – CTSV

- Các đơn vị thuộc UEH;                                                                                

- OCB (để phối hợp);

- Khóa 21-LTĐHCQ;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

                                                                                                                 

 

                                                                                              ThS. Nguyễn Văn Đương