Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp khoá 21, khóa cũ – Liên thông ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 52 /KH-ĐHKT-QLĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 21 – Liên thông ĐHCQ, đợt 2 năm 2018

 

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 21 – Liên thông ĐHCQ, đợt 2 năm 2018 như sau:

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 25/5/2018 đến 28/5/2018

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2018;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 25/5/2018 đến 01/6/2018

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Từ 16/7/2018 đến 20/7/2018

Các khoa triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các khoa, GVHD và SV (phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho khoa)

Từ 30/7/2018 đến 03/8/2018

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 30/7/2018 đến 07/10/2018

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2018

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2019

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 09/10/2018

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 02/11/2018

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho phòng QLĐT-CTSV

Các khoa, Phòng QLĐT-CTSV

Từ 07/11/2018 đến 08/11/2018

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Ngày 15/11/2018

Xét tốt nghiệp;

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp

Hội đồng

Từ 19/11/2018 đến 21/11/2018

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chính danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung

www.online.ueh.edu.vn

08g00 ngày 28/12/2018

Lễ tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức

 

Trường đề nghị các Ông/Bà Trưởng khoa, phòng, ban, Trưởng đơn vị liên quan, các Ông/Bà Thư ký khoa, ban và sinh viên Khoá 21 – Liên thông ĐHCQ thực hiện tốt kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên theo số điện thoại sau:

- Tổng đài: 38.230.082 (số nội bộ 121, 123, 142, 181, 183);

- Điện thoại trực tiếp Tổ quản lý kết quả học tập: 62.726.964.

 

Nơi nhận:                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (để báo cáo);                                                      PHỤ TRÁCH PHÒNG QLĐT – CTSV

- Các đơn vị thuộc UEH;                                                                                

- OCB (để phối hợp);

- Khóa 21-LTĐHCQ;

- Lưu: VT, QLĐT.

 

                                                                                                                 

 

                                                                                              ThS. Nguyễn Văn Đương