Đang xử lí...

Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp Khoá 23.2 – Liên thông ĐHCQ, học kỳ cuối năm 2020

Thời gian

Nội dung công việc

Phụ trách

Từ 26/6/2020 đến 29/6/2020

Sinh viên đăng ký các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ cuối năm 2020;

Sinh viên đăng ký thực tập và viết Khoá luận tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Từ 26/6/2020 đến 06/7/2020

Sinh viên đóng học phí tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Các chi nhánh của OCB

Từ 13/7/2020 đến 18/7/2020

Các Khoa/Viện đào tạo triển khai kế hoạch thực tập, phân công giảng viên hướng dẫn, phổ biến yêu cầu thực tập (1 tuần)

Các Khoa/Viện đào tạo, GVHD và SV (Phòng KHĐT-KT bố trí GĐ cho Khoa)

Từ 03/8/2020 đến 07/8/2020

Cấp giấy giới thiệu thực tập cho sinh viên có nhu cầu

Phòng trực ngoài giờ cơ sở B (phòng B3.14)

Từ 03/8/2020 đến 11/10/2020

Thực tập, hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp (10 tuần)

Các Khoa, GVHD và sinh viên

Tuần đầu tháng 10/2020

Sinh viên còn nợ học phần xem lịch đăng ký học lại các học phần chưa đạt theo kế hoạch học kỳ đầu năm 2021

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 13/10/2020

Hạn cuối sinh viên nộp Khoá luận tốt nghiệp cho khoa

Các Khoa, GVHD và sinh viên

Ngày 04/11/2020

Hạn cuối các khoa nộp điểm chấm Khoá luận tốt nghiệp cho Phòng QLĐT-CTSV

Các Khoa, Phòng QLĐT-CTSV

Từ 11/11/2020 đến 13/11/2020

Sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp (đăng ký trực tuyến trên trang www.online.ueh.edu.vn)

 

Ngày 23/11/2020

Thông báo danh sách dự kiến tốt nghiệp.

www.online.ueh.edu.vn

Ngày 30/11/2020

Thông qua Hội đồng xét tốt nghiệp

Hội đồng

Ngày 02/12/2020

Công bố danh sách tốt nghiệp;

Hoàn chỉnh danh sách tốt nghiệp các khóa khác xét tốt nghiệp chung

www.online.ueh.edu.vn

08g00 ngày 25/12/2020

Lễ Tốt nghiệp (có lịch chi tiết)

Ban tổ chức