Đang xử lí...

Thông báo thời gian dự kiến tuyển sinh Khóa 20, Văn bằng 2 – Đại học chính quy

Theo thông báo trước đây dự kiến thời gian công gian thông báo tuyển sinh hệ Văn bằng 2 Đại học chính quy vào tháng 01/2017, nay trường điều chỉnh thời gian sau:  Dự kiến tháng 06/2017 trường thông báo tuyển sinh Khóa 20, Văn bằng 2 ĐHCQ (bao gồm thông tin về thời gian phát hành hồ sơ, đối tượng dự thi, ngành tuyển sinh và các vấn đề liên quan khác).

Thông tin liên quan đến tuyển sinh của Trường sẽ được công bố tại Cổng thông tin tuyển sinh www.tuyensinh.ueh.edu.vn