Đang xử lí...

Thông báo điều chỉnh thời gian Công bố danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu Khóa 27.1 – Liên thông Đại học chính quy, tuyển sinh đợt tháng 6 năm 2022

Thời gian Công bố danh sách lớp, thông tin thời khóa biểu: 16g00, ngày 07/07/2022.

 

Trường gửi tài khoản truy cập portal https://student.ueh.edu.vn/; email UEH và mật khẩu email UEH qua email cá nhân vào ngày 11/07/2022.

 

Sau 10g00, ngày 11/07/2022, sinh viên chưa nhận được thông tin email [@st.ueh.edu.vn], sinh viên vui lòng liên hệ cô Thiên Trinh [trinhvt@ueh.edu.vn] để được hỗ trợ.