Đang xử lí...

Nguyên tắc xét tuyển và tiêu chí phụ tuyển sinh Liên thông ĐHCQ

Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, UEH xét trúng tuyển những thí sinh có điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa học bậc Cao đẳng (tính theo thang điểm 10) theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp.
 
Trường hợp bảng điểm tốt nghiệp của thí sinh tính theo thang điểm 4, UEH thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 theo Phụ lục 1.
 
Tiêu chí phụ: Trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm trung bình chung tích lũy ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, UEH sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển theo thứ tự:
1. Điểm môn chuyên ngành;
2. Điểm môn cơ sở ngành.
Danh sách các môn học trong tiêu chí phụ được quy định tại Phụ lục 2.
 
Hội đồng tuyển sinh sẽ quyết định môn tương đương/thay thế căn cứ vào bảng điểm bậc Cao đẳng trong trường hợp thí sinh không có môn học trùng với danh sách các môn học trong tiêu chí phụ.
 
Phụ lục 1
Công thức quy đổi bảng điểm theo thang điểm 4 sang thang điểm 10
 
Trường hợp bảng điểm tốt nghiệp của thí sinh tính theo thang điểm 4, UEH thực hiện quy đổi sang thang điểm 10 theo công thức sau:
Điểm thang 10 = (Điểm thang 4 x a) + b
Với tham số a, b được quy định ở bảng sau:
 

Thang điểm 4

Thang điểm 10 tương đương

Tham số quy đổi

2,0 đến cận 2,5

5,5 đến cận 7,0

a = 3,00

b = -0,50

2,5 đến cận 3,0

7,0 đến cận 8,0

a = 1,42

b = 3,45

3,0 đến cận 3,5

8,0 đến cận 9,0

a = 2,50

b = 0,00

3,5 đến cận 4,0

9,0 đến cận 10,0

a = 2,50

b = 0,00

 
Phụ lục 2
Danh sách các môn học trong xét tuyển tiêu chí phụ
 

Chương trình đào tạo

Tiêu chí phụ

Môn chuyên ngành

Môn cơ sở ngành

a) Cơ sơ đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh

1

- Quản trị

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị học

2

- Kinh doanh quốc tế

Quản trị chiến lược công ty đa quốc gia

Marketing quốc tế

3

- Marketing

Marketing quốc tế

Marketing căn bản

4

- Tài chính

Tài chính doanh nghiệp

Lý thuyết tài chính

5

- Ngân hàng

Ngân hàng thương mại

Nguyên lý ngân hàng

6

- Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán

7

- Tiếng Anh thương mại

Kỹ năng Đọc - Viết

Ngữ pháp

8

- Quản trị nhân lực

Kinh tế vi mô

Tâm lý học quản lý

9

- Thương mại điện tử

Cơ sở lập trình

Toán dùng trong tin học

10

- Kỹ thuật phần mềm

Cơ sở lập trình

Toán dùng trong tin học

11

- Quản trị lữ hành

Marketing du lịch

Quản trị du lịch

12

- Quản trị khách sạn

Vận hành tiền sảnh

Quản trị du lịch

b) Cơ sơ đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long

1

- Quản trị

Quản trị nguồn nhân lực

Quản trị học

2

- Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tài chính

Nguyên lý kế toán