Đang xử lí...

Thông báo đối tượng, chỉ tiêu xét tuyển vào ngành, chuyên ngành Khoá 42 – ĐHCQ

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tuyển vào ngành, chuyên ngành trong phiên họp ngày 09 tháng 3 năm 2017, trường thông báo đến các Ông/Bà Trưởng khoa, viện, phòng, các đơn vị liên quan và sinh viên Khoá 42 – ĐHCQ các nội dung sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

-Sinh viên Khoá 42 – ĐHCQ thuộc diện đủ điều kiện xét vào giai đoạn chuyên ngành;

 

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Khoa đào tạo

Chỉ tiêu

1.       

Kinh tế kế hoạch và đầu tư 

Kinh tế

90

2.       

Quản lý nguồn nhân lực

Kinh tế

100

3.       

Thẩm định giá

Kinh tế

100

4.       

Bất động sản

Kinh tế

50

5.       

Quản trị

Quản trị

250

6.       

Quản trị chất lượng

Quản trị

90

7.       

Quản trị khởi nghiệp

Quản trị

50

8.       

Quản trị lữ hành

Viện Du lịch

45

9.       

Quản trị khách sạn

Viện Du lịch

45

10.  

Kinh doanh quốc tế (ĐTB NN từ 6,50)

KDQT–MKT

90

11.  

Ngoại thương (ĐTB NN từ 6,50)

KDQT–MKT

100

12.  

Kinh doanh thương mại

KDQT–MKT

180

13.  

Marketing

KDQT–MKT

180

14.  

Tài chính công

Tài chính công

90

15.  

Thuế

Tài chính công

90

16.  

Tài chính

Tài chính

270

17.  

Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

Tài chính

50

18.  

Ngân hàng

Ngân hàng

280

19.  

Thị trường chứng khoán

Ngân hàng

50

20.  

Kế toán công

Kế toán

50

21.  

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

450

22.  

Kiểm toán

Kế toán

90

23.  

Thương mại điện tử

Hệ thống thông tin KD

50

24.  

Luật kinh doanh

Luật

100

 

Tổng cộng

 

2.940

 

Trường đề nghị các Ông/Bà Trưởng khoa,viện, Trưởng phòng liên quan triển khai thông báo này đến các sinh viên Khoá 42 – ĐHCQ để thực hiện.