Đang xử lí...

Thông báo đối tượng, chỉ tiêu xét tuyển vào ngành, chuyên ngành Khoá 43 – ĐHCQ

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tuyển vào ngành, chuyên ngành trong phiên họp ngày 16 tháng 3 năm 2018, trường thông báo đến các Ông/Bà Trưởng khoa, viện, phòng, các đơn vị liên quan và sinh viên Khoá 43 – ĐHCQ các nội dung sau:

 

I. ĐỐI TƯỢNG XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

-Sinh viên Khoá 43 – ĐHCQ (chưa xét ngành) thuộc diện đủ điều kiện xét vào giai đoạn chuyên ngành;

 

II. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN VÀO NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Khoa/Viện đào tạo

Chỉ tiêu

1.       

Kinh tế kế hoạch và đầu tư 

Kinh tế

100

2.       

Quản lý nguồn nhân lực

Kinh tế

100

3.       

Thẩm định giá

Kinh tế

100

4.       

Bất động sản

Kinh tế

50

5.       

Quản trị

Quản trị

315

6.       

Quản trị chất lượng

Quản trị

100

7.       

Quản trị khởi nghiệp

Quản trị

50

8.       

Kinh doanh quốc tế (ĐTB NN từ 6,50)

KDQT–MKT

100

9.       

Ngoại thương (ĐTB NN từ 6,50)

KDQT–MKT

100

10.  

Kinh doanh thương mại

KDQT–MKT

180

11.  

Marketing

KDQT–MKT

180

12.  

Quản trị lữ hành

Du lịch

50

13.  

Quản trị khách sạn

Du lịch

50

14.  

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Du lịch

50

15.  

Tài chính công

Tài chính công

100

16.  

Thuế

Tài chính công

100

17.  

Tài chính

Tài chính

315

18.  

Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm

Tài chính

50

19.  

Tài chính quốc tế

Tài chính

50

20.  

Ngân hàng

Ngân hàng

270

21.  

Thị trường chứng khoán

Ngân hàng

50

22.  

Kế toán công

Kế toán

100

23.  

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

450

24.  

Kiểm toán

Kế toán

100

 

Tổng cộng

 

3.110