Đang xử lí...

Thông báo về đối tượng, chỉ tiêu xét vào chuyên ngành Khóa 46 - ĐHCQ

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét tuyển vào chuyên ngành trong phiên họp ngày 23 tháng 3 năm 2021, Trường thông báo đến các Ông/Bà Trưởng khoa/viện, các đơn vị liên quan và sinh viên Khoá 46 – ĐHCQ về việc xét tuyển vào chuyên ngành như sau:

 

1. Đối tượng xét tuyển vào chuyên ngành

Sinh viên Khoá 46 – ĐHCQ (chưa xét chuyên ngành) thuộc diện đủ điều kiện xét vào giai đoạn chuyên ngành tương ứng với ngành đã trúng tuyển;

 

2. Chỉ tiêu xét tuyển vào chuyên ngành

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Khoa/Viện đào tạo

Chỉ tiêu

1.       

Kinh tế học ứng dụng

Kinh tế

50

2.       

Kinh tế và kinh doanh nông nghiệp

Kinh tế

50

3.       

Kinh tế đầu tư 

Kinh tế

50

4.       

Quản lý nguồn nhân lực

Kinh tế

100

5.       

Thẩm định giá

Kinh tế

80

6.       

Bất động sản

Kinh tế

80

7.       

Kinh tế chính trị

KHXH

50

8.       

Quản trị

Quản trị

250

9.       

Quản trị chất lượng

Quản trị

100

10.  

Quản trị khởi nghiệp

Quản trị

80

11.  

Kinh doanh quốc tế

KDQTM

150

12.  

Ngoại thương

KDQTM

100

13.  

Tài chính công

Tài chính công

50

14.  

Quản lý thuế

Tài chính công

50

15.  

Thuế trong kinh doanh

Tài chính công

50

16.  

Quản trị hải quan-ngoại thương

Tài chính công

100

17.  

Tài chính

Tài chính

100

18.  

Quản trị rủi tài chính

Tài chính

50

19.  

Đầu tư tài chính

Tài chính

50

20.  

Ngân hàng

Ngân hàng

100

21.  

Thị trường chứng khoán

Ngân hàng

50

22.  

Ngân hàng đầu tư

Ngân hàng

50

23.  

Ngân hàng quốc tế

Ngân hàng

50

24.  

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán

400

25.  

Kế toán công

Kế toán

50

26.  

Kiểm toán

Kế toán

50

27.  

Quản trị khách sạn

Du lịch

100

28.  

Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Du lịch

80

29.  

Toán tài chính

TTK

60

30.  

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

TTK

50

31.  

Hệ thống thông tin kinh doanh

CNTTKD

50

32.  

Thương mại điện tử

CNTTKD

120

33.  

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

CNTTKD

50

34.  

Luật kinh doanh

Luật

100

35.  

Luật kinh doanh quốc tế

Luật

50

 

Tổng cộng

 

3.000

 

 

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can - Email: DCan@ueh.edu.vn