Đang xử lí...

Thông báo số lượng đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành Khóa 47 - Đại học chính quy và thời gian điều chỉnh nguyện vọng

Căn cứ kế hoạch xét chuyên ngành dành cho sinh viên Khóa 47 - Đại học chính quy (ĐHCQ), Phòng Đào tạo thông báo như sau:

 

1. Số lượng sinh viên đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành từ ngày 30/5 - 05/6/2022: (Vui lòng xem bảng thống kê đăng ký nguyện vọng phía cuối thông báo này)

2. Thời gian sinh viên được điều chỉnh nguyện vọng xét chuyên ngành là ngày 10 - 12/6/2022 tại trang http://go.ueh.edu.vn/xetchuyennganhk47

3. Đối tượng đăng ký nguyện vọng trong thời gian từ 10 - 12/6/2022 gồm:

- Sinh viên có nhu cầu điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký;

- Sinh viên chưa đăng ký nguyện vọng;

- Sinh viên đăng ký nguyện vọng không đúng ngành đã trúng tuyển;

- Sinh viên sử dụng không đúng email khi đăng ký nguyện vọng trong thời gian từ ngày 30/5 - 05/6/2022.

Lưu ý: Email đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành hợp lệ phải thỏa cả 2 điều kiện sau:

+ Email do UEH cấp cho sinh viên;

+ Email trùng khớp với thông tin Mã số sinh viên được cấp.

 

4. Dự kiến ngày 17/6/2022, Phòng Đào tạo gửi thông tin xác nhận nguyện vọng sinh viên đã đăng ký để xét chuyên ngành đến địa chỉ email do UEH cấp cho sinh viên (tên miền st.ueh.edu.vn).

5. Nguyên tắc xét chuyên ngành:

+ Các nguyện vọng có giá trị xét tuyển như nhau.

+ Nguyện vọng 1 có ưu tiên cao nhất. Thí sinh trúng tuyển Nguyện vọng 1 sẽ không được xét nguyện vọng tiếp theo.

+ Trường hợp không đạt cả 3 nguyện vọng, sinh viên thực hiện đăng ký lại nguyện vọng vào các chuyên ngành còn chỉ tiêu xét tuyển tương ứng với ngành trúng tuyển trong thời gian quy định (đối với sinh viên trúng tuyển ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính - Ngân hàng).

+ Thứ tự ưu tiên xét tuyển: 1. Điểm trung bình xét chuyên ngành; 2. Chỉ tiêu chuyên ngành đã thông báo.

+ Sử dụng thang điểm 10 trong việc tính Điểm trung bình xét tuyển vào ngành, chuyên ngành đối với Khóa 47 - ĐHCQ.

6. Các trường hợp bị hủy kết quả đăng ký nguyện vọng:

- Đăng ký nguyện vọng không đúng ngành đã trúng tuyển;

- Email đăng ký nguyện vọng không hợp lệ;

- Đăng ký nguyện vọng sau ngày 12/6/2022.

 

---*---

 

Bảng thống kê số lượng sinh viên Khóa 47 – Đại học chính quy đăng ký nguyện vọng xét chuyên ngành từ ngày 30/5 - 05/6/2022