Đang xử lí...

Sinh viên Khóa 36 – ĐHCQ chú ý các mốc thời gian về việc đăng ký chuyên ngành.

 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Sinh viên đăng ký nguyện vọng và in phiếu đăng ký

11/10/2011 – 21/10/2011

Đăng ký online (tất cả sinh viên K36 hiện đang học)

Thông báo số lượng đăng ký

28/10/2011

 

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng (nếu có, in lại phiếu).

01/11/2011 – 02/11/2011

Điều chỉnh trực tuyến

Sinh viên nộp phiếu đăng ký nguyện vọng cho phòng QLĐT-CTSV tại Hội trường A1.16

(sinh viên trực tiếp nộp và ký tên vào danh sách)

14g00 – 16g00, 11/11/2011

Lớp_sv: 40-42; 76-78.

8g00 – 11g00, 12/11/2011

Lớp_sv: 01-04; 09-16; 21-36; 43-45; 49-54; 58-60; 79-81; 85-90.

14g00 – 16g00, 12/11/2011

Lớp_sv: 05-08; 17-20; 37-39; 46-48; 55-57; 61-75; 82-84; 91-93.

Phòng QLĐT-CTSV nhận và trả lời đơn khiếu nại điểm (nếu có)

29/11/2011 – 02/12/2011

Tại phòng A0.14

Công bố danh sách học tiếp, ngừng học và thôi học

08/12/2011

 

Công bố danh sách xét chuyên ngành

13/12/2011

 

Sinh viên đăng ký học phần và đóng học phí hk4 (học kỳ đầu 2012)

13/12/2011 – 19/12/2011

Đăng ký trực tuyến và đóng học phí như đã thực hiện ở hk2, hk3.

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

14/12/2011 – 15/12/2011

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọn bị tràn

20/12/2011

 

Sinh viên bắt đầu học kỳ 4

03/01/2012

 

Võ Thành Trung