Đang xử lí...

Kế hoạch xét vào chuyên ngành khóa 37 - ĐHCQ

 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Sinh viên đăng ký nguyện vọng và in phiếu đăng ký

09/10/2012 – 19/10/2012

Đăng ký online (tất cả sinh viên K37 hiện đang học)

Thông báo số lượng đăng ký

24/10/2012

Trang online

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng (nếu có, in lại phiếu).

25/10/2012 – 26/10/2012

Điều chỉnh trực tuyến

Sinh viên nộp phiếu đăng ký nguyện vọng cho phòng QLĐT-CTSV tại Hội trường A1.16

(sinh viên trực tiếp nộp và ký tên vào danh sách)

8g00 – 11g00, 10/11/2012

Lớp_sv: 01 –> 16, 28 –> 30, 37 –> 45, 49 –> 54, 64 –> 66, 73 – 78.

14g00 – 16g00, 10/11/2012

Lớp_sv: 17 –> 27, 31 –> 36, 46 –> 48, 55 –> 63, 67 –> 72, 79 – 81.

Phòng QLĐT-CTSV nhận và trả lời đơn khiếu nại điểm (nếu có)

26/11/2012 – 03/12/2012

Tại phòng A0.14

Công bố danh sách học tiếp, ngừng học và thôi học

06/12/2012

Website online

Công bố danh sách xét chuyên ngành

11/12/2012

Website online

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ đầu 2013 (học kỳ 4)

18/12/2012 – 21/12/2012

Website online

Đóng học phí học kỳ đầu 2013 (học kỳ 4)

18/12/2012 – 18/01/2013

Ngân hàng Phương Đông – 17 Phạm Ngọc Thạch.

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

12/12/2012

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

20/12/2012

Website online

Sinh viên bắt đầu học kỳ 4

02/01/2013

 

 

Phạm Trung Trung Tấn