Đang xử lí...

Thông báo về việc thay đổi thời gian công bố danh sách chuyên ngành, danh sách học tiếp, ngừng học và thôi học - khóa 37 – ĐHCQ

 

Nội dung

Thời gian (dự kiến ban đầu)

Thời gian điều chỉnh

Ghi chú

Công bố danh sách học tiếp, ngừng học và thôi học

07/12/2012

12/12/2012

Website online

Công bố danh sách xét chuyên ngành

11/12/2012

12/12/2012

Website online

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

12/12/2012

14/12/2012

Tại A0.14 (bằng phiếu)

 

 

Nhắc lại mốc thời gian quy định (sinh viên cần lưu ý thực hiện – có điều chỉnh về thời gian)

 

 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Phòng QLĐT-CTSV nhận và trả lời đơn khiếu nại điểm (nếu có)

26/11/2012 – 06/12/2012

Tại phòng A0.14

Công bố danh sách học tiếp, ngừng học và thôi học

12/12/2012

Website online (điều chỉnh)

Công bố danh sách xét chuyên ngành

12/12/2012

Website online (điều chỉnh)

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ đầu 2013 (học kỳ 4)

18/12/2012 – 21/12/2012

Website online

Đóng học phí học kỳ đầu 2013 (học kỳ 4)

18/12/2012 – 18/01/2013

Ngân hàng Phương Đông – 17 Phạm Ngọc Thạch.

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

14/12/2012

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

20/12/2012

Website online

Sinh viên bắt đầu học kỳ 4

02/01/2013

 

Sinh viên lưu ý: xem các thông tin trên website: www.online.ueh.edu.vn