Đang xử lí...

Thông báo các mốc thời gian liên quan xét tuyển vào Ngành/Chuyên ngành – Khóa 39 – ĐHCQ (có điều chỉnh về thời gian)

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Phòng QLĐT-CTSV nhận và trả lời đơn khiếu nại điểm (nếu có)

26/11/2014 – 09/12/2014

Tại phòng A0.14

Công bố danh sách học tiếp, ngừng học và thôi học

15/12/2014

Website online (điều chỉnh)

Công bố danh sách xét chuyên ngành

15/12/2014

Website online (điều chỉnh)

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ đầu 2015 (học kỳ 4)

18/12/2014 – 21/12/2014

Website online

Đóng học phí học kỳ đầu 2015 (học kỳ 4)

19/12/2014 – 25/01/2015

Ngân hàng Phương Đông – 17 Phạm Ngọc Thạch.

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

(sinh viên xuất trình thẻ sv, nhận phiếu đăng ký và nộp phiếu)

16/12/2014

Tại A0.14 (bằng phiếu)

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

19/12/2014

Website online

Sinh viên bắt đầu học kỳ 4

05/01/2015

 

Sinh viên lưu ý: xem các thông tin trên website: www.online.ueh.edu.vn