Đang xử lí...

Thông báo các mốc thời gian xét chuyên ngành Khóa 46 - ĐHCQ

Hướng dẫn cách tính điểm, qui định và chỉ tiêu xét chuyên ngành: xem chi tiết

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can - DCan@ueh.edu.vn

 

 

Nội dung

Thời gian

Ghi chú

Sinh viên đăng ký nguyện vọng trực tuyến

01/6/2021 – 07/6/2021

Đăng ký tại:

http://tinyurl.com/xetchuyennganhk46

Thông báo số lượng đăng ký

10/6/2021

Trang online.ueh.edu.vn

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

11/6/2021 – 13/6/2021

Tại:

http://tinyurl.com/xetchuyennganhk46

Công bố danh sách xét chuyên ngành

05/7/2021

 

Xác nhận thông tin nguyện vọng sinh viên đã đăng ký

18/6/2021

Gửi qua email của sinh viên do UEH cấp.

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng

06/7/2021

Đăng ký lại tại:

http://tinyurl.com/xetchuyennganhk46

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

14/7/2021

 

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ cuối 2021 (học kỳ 3)

21/7/2021 – 23/7/2021

online.ueh.edu.vn

Đóng học phí học kỳ cuối 2021 (học kỳ 3)

21/7/2021 – 07/8/2021

Theo quy định hiện hành

Sinh viên bắt đầu học kỳ cuối 2021

09/8/2021

Theo thời khóa biểu