Đang xử lí...

Các mốc thời gian xét chuyên ngành Khóa 46-ĐHCQ (điều chỉnh)

Nội dung

Thời gian

Thời gian (điều chỉnh)

Sinh viên đăng ký nguyện vọng trực tuyến tại trang

http://tinyurl.com/xetchuyennganhk46

01/6/2021 – 07/6/2021

 

Thông báo số lượng đăng ký

10/6/2021

 

Sinh viên điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến (nếu có) tại trang http://tinyurl.com/xetchuyennganhk46

11/6/2021 – 13/6/2021

 

Xác nhận thông tin nguyện vọng sinh viên đã đăng ký qua email sinh viên do UEH cấp

18/6/2021

 

Công bố danh sách xét chuyên ngành

05/7/2021

12/7/2021

Sinh viên bị tràn 3 nguyện vọng đăng ký lại nguyện vọng tại trang http://tinyurl.com/xetchuyennganhk46

06/7/2021

13/7/2021

Công bố danh sách xét chuyên ngành cho số sinh viên đăng ký lại nguyện vọng bị tràn

14/7/2021

20/7/2021

Sinh viên đăng ký học phần học kỳ cuối 2021 (học kỳ 3)

21/7/2021 – 23/7/2021

26 – 28/7/2021

Đóng học phí học kỳ cuối 2021 (học kỳ 3)

21/7/2021 – 07/8/2021

26/7/2021 – 07/8/2021

Sinh viên bắt đầu học kỳ cuối 2021

09/8/2021

 

 

Sinh viên lưu ý: xem các thông tin trên website: www.online.ueh.edu.vn

Chuyên viên phụ trách: Thầy Can – Dcan@ueh.edu.vn