Đang xử lí...

Thông báo lịch phổ biến quy định xét chuyên ngành, đăng ký học chương trình thứ 2 và giới thiệu các chuyên ngành đối với sinh viên Khóa 48 - Đại học chính quy

Trường thông báo đến các Khoa đào tạo và sinh viên Khóa 48 - ĐHCQ về lịch phổ biến quy định xét chuyên ngành và giới thiệu các chuyên ngành như sau:
 
1. Phòng Đào tạo phổ biến quy định xét chuyên ngành và quy định đăng ký học chương trình thứ 2
1.1. Thời gian - Hình thức
1.1.1. Thời gian: Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023, gồm 03 ca tương ứng với từng nhóm lớp sinh viên theo Ngành.
- Ca 1: Từ 08g00 đến 09g00
- Ca 2: Từ 10g00 đến 11g00
- Ca 3: Từ 14g00 đến 15g00
 
1.1.2. Hình thức: Trực tuyến (online) trên Microsoft Teams.
Lưu ý: Sinh viên sử dụng tài khoản Microsoft Teams do UEH cấp để tham gia buổi phổ biến. Dữ liệu sinh viên tham gia sẽ được lưu trữ sử dụng trong các trường hợp thắc mắc, khiếu nại về sau.
 
1.2. Nội dung buổi phổ biến
- Phổ biến quy định, chỉ tiêu xét chuyên ngành;
- Kế hoạch, thủ tục đăng ký xét chuyên ngành và các mốc thời gian cần chú ý;
- Phổ biến quy định đăng ký học chương trình thứ 2 (song ngành, song chuyên ngành);
- Giải đáp các thắc mắc liên quan.
 
1.3. Đối tượng tham gia
 

Ca

Thời gian

Nhóm lớp sinh viên theo Ngành

Link tham dự

1

08g00 - 09g00

Tài chính - Ngân hàng (FB001-FB012)

Quản trị kinh doanh (BA001-BA008)

Links ca 1

2

10g00 - 11g00

Kinh tế (KE001-KE002)

Kinh tế đầu tư (DT001-DT003)

Quản trị khách sạn (HM001-HM003)

Quản trị dịch vụ du lịch

và lữ hành (DV001-DV003)

Kinh doanh quốc tế (KQ001-KQ006)

Links ca 2

3

14g00 - 15g00

Kế toán (AC001-AC010)

Tài chính quốc tế (TE001-TE002)

Toán kinh tế (TO001-TO003)

Hệ thống thông tin quản lý (HT001-HT003)

Links ca 3

 
 
Lưu ý:  Để đảm bảo quyền lợi cá nhân, Phòng Đào tạo đề nghị các sinh viên Khóa 48 - ĐHCQ thuộc Đối tượng tại mục 1.3 tham gia đầy đủ và theo đúng thời gian được phân bố. Sinh viên có mặt trước thời gian thông báo ít nhất 05 phút.
 
1.4. Thông tin liên hệ
- Cô Thiên Trinh, Điện thoại: 028 3823 0082 - số nội bộ 153
- Thầy Can, Điện thoại: 028 3823 0082 - số nội bộ 123
 
 
2. Khoa đào tạo giới thiệu và giải đáp về các chuyên ngành
 

STT

Khoa
đào tạo

Thời gian

Chuyên ngành
giới thiệu

Đối tượng
sinh viên
tham gia

Hình thức, Địa điểm

1

Quản trị

17h30, ngày 16/4/2023

Quản trị, Quản trị chất lượng, Quản trị khởi nghiệp

Ngành Quản trị kinh doanh (BA001-BA008)

Trực tuyến tại links https://bit.ly/tuvansomk48

2

Kinh tế

17h30, ngày 17/4/2023

Kinh tế học ứng dụng

Ngành Kinh tế (KE001-KE002)

Trực tuyến tại links

https://meet.google.com/wwe-ivvw-ipm

Lý luận chính trị

Kinh tế chính trị

3

Tài chính công

17h30, ngày 18/4/2023

Tài chính công, Quản lý Thuế, Thuế trong kinh doanh, Quản trị hải quan - Ngoại thương

Ngành Tài chính - Ngân hàng (FB001-FB012)

Kết hợp Trực tiếp tại Hội trường A116

và Trực tuyến tại links

https://bit.ly/TuvankhoaTaichinhCong

4

Kinh tế

17h30, ngày 18/4/2023

Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và quản trị tài sản

Ngành Kinh tế đầu tư (DT001-DT003)

Trực tuyến tại links

https://meet.google.com/nqm-nxic-trw

5

Ngân hàng

17h30, ngày 19/4/2023

Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Ngân hàng đầu tư, Ngân hàng quốc tế, Quản trị tín dụng

Ngành Tài chính - Ngân hàng (FB001-FB012)

Kết hợp Trực tiếp tại Hội trường A116

và Trực tuyến tại links

https://go.ueh.edu.vn/tuvannganhang

6

Kinh doanh quốc tế - Marketing

17h30, ngày 19/4/2023

Kinh doanh quốc tế, Ngoại thương

Ngành Kinh doanh quốc tế (KQ001-KQ006)

Kết hợp Trực tiếp tại Hội trường B1-302

và Trực tuyến tại links

https://meet.google.com/ave-aipz-ykf?hs=224

7

Tài chính

17h30, ngày 20/4/2023

Tài chính, Đầu tư tài chính

Ngành Tài chính - Ngân hàng (FB001-FB012)

Kết hợp Trực tiếp tại Hội trường A116

và Trực tuyến tại links

https://meet.google.com/kcz-pmnn-ekj

Tài chính quốc tế, Quản trị rủi ro tài chính

Ngành Tài chính quốc tế (TE001-TE002)

8

Toán - Thống kê

17h30, ngày 20/4/2023

Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm

Ngành Toán kinh tế (TO001-TO003)

Trực tiếp tại Hội trường B1-302

9

Kế toán

17h30, ngày 21/4/2023

Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp

Ngành Kế toán (AC001-AC010)

Trực tuyến tại links

https://meet.google.com/pwb-cixo-hki

10

Công nghệ thông tin kinh doanh

17h30, ngày 21/4/2023

Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Ngành Hệ thống thông tin quản lý (HT001-HT003)

Trực tiếp tại Hội trường B1-302

11

Du lịch

17h30, ngày 24/4/2023

Quản trị lữ hành, Quản trị du thuyền;

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (DV001-DV003)

Kết hợp Trực tiếp tại Hội trường A116 và Trực tuyến

(Links trực tuyến sẽ được Khoa Du lịch thông báo đến sinh viên)

Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí

Ngành Quản trị khách sạn (HM001-HM003)