Đang xử lí...

Thông báo kết quả môn Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2019 (Đợt 1 và 2)

Kết quả môn Giáo dục quốc phòng và An ninh năm 2019 (Đợt 1 và 2)
 
+Đợt 1 : xem kết quả
+ Từ lớp 44/001 đến 44/036;
+ Từ lớp 44/037 đến 44/047;
+ Từ lớp IB001đến IB008; KM001 đến KM004;
+ Từ lớp MR001 đến MR004.
+Đợt 2: xem kết quả
+ Các lớp chuyên ngành còn lại [đợt 2] và các lớp học chương trình CLC Khóa 44-ĐHCQ;