Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ đầu 2017 - Liên thông Đại học chính quy

  • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

Thời khóa biểu chính thức (có điều chỉnh địa điểm học)chi tiết

 

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

KHÓA 20

Không có lớp học phần bị hủy.

 

KHÓA 20B

Không có lớp học phần bị hủy.

 

KHÓA 21

Không có lớp học phần bị hủy.