Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ đầu 2017 - Văn bằng hai Đại học chính quy

  • Trường hợp, sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
    • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
    • Thời gian nhận : từ ngày 22/12/2016 đến ngày 28/12/2016.
    • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 6&7]
  • Trường hợp sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau).
  • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

Thời khóa biểu chính thức (có điều chỉnh địa điểm học)chi tiết

Danh sách sinh viên có học phần bị hủy: chi tiết

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

KHÓA 17B

Không có lớp học phần bị hủy.

 

KHÓA 18 – VB2ĐHCQ

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 18 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Hệ thống quản lý không lỗi

2

17D13020212201

7

B415

13/05/2017 - 01/07/2017

3

B415

27/06/2017

5

B415

29/06/2017

Kế toán quản trị

2

17D13070306201

5

B415

16/03/2017 - 11/05/2017

 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 18 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kiểm toán

3

17D13070401201

7

B416

15/04/2017 - 17/06/2017

3

B416

13/06/2017 - 20/06/2017

5

B416

15/06/2017 - 22/06/2017

5

B416

20/04/2017 - 25/05/2017

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 18 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Thương mại điện tử

3

17D13030208201

6

B211

17/03/2017 - 16/06/2017

 

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC KHÓA 18 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Marketing căn bản

3

17D13030309201

7

B210

18/03/2017 - 17/06/2017

Quản trị văn phòng

2

17D13010310201

2

B410

09/01/2017 - 13/03/2017

Soạn thảo văn bản

2

17D13010309201

5

B210

20/04/2017 - 22/06/2017

Thị trường chứng khoán            

3

17D13060102201

4

B410

04/01/2017 - 15/03/2017

 

 

 

NGÀNH MARKETING KHÓA 18 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Thương mại điện tử

2

17D13030212201

4

B210

12/04/2017 - 14/06/2017

 

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 18 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

2

17D13110135201

4

B416

04/01/2017 - 08/03/2017

 

KHÓA 18B – VB2ĐHCQ

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 18B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Luật môi trường

2

17D13110310201

6

B417

12/05/2017 - 30/06/2017

2

B417

26/06/2017

4

B417

28/06/2017

Luật đầu tư

2

17D13110219202

5

B616

23/02/2017 - 20/04/2017

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)

2

17D13100205201

2

B417

20/03/2017 - 08/05/2017

 

 

KHÓA 19 – VB2ĐHCQ

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 19 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kinh tế lượng

3

17D13080208201

5

B410

05/01/2017 - 13/04/2017

Những NL cơ bản chủ nghĩa MLN(NC)

2

17D13100116201

2

B517

20/03/2017 - 08/05/2017

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (NC)

2

17D13100205202

2

B517

09/01/2017 - 06/03/2017

 

KHÓA 19B – VB2ĐHCQ

Không có lớp học phần bị hủy.