Đang xử lí...

Thông báo chi trả tiền miễn, giảm học phí cho sinh viên ĐHCQ và LTĐHCQ học kỳ cuối năm 2017 đợt 2