Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ đầu 2018 - Liên thông Đại học chính quy

 • Trường hợp, sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
  • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
  • Thời khóa biểu tham khảo để chuyển lớpchi tiết
  • Thời gian nhận : từ ngày 18/12/2017 đến ngày 20/12/2017.
  • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 18,19&20] hoặc tamthanh@ueh.edu.vn
 • Trường hợp sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau).
 • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

- Thời khóa biểu chính thức (có điều chỉnh địa điểm học):  xem chi tiết

- Danh sách sinh viên có học phần bị hủy: chi tiết

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

KHÓA 21

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 21 LTĐHCQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Kế toán chi phí

4

18D1307030402

B116

31/03/2018 - 16/06/2018

B116

03/05/2018 - 14/06/2018

Kế toán tài

chính III và IV

4

18D1307021602

B116

27/03/2018 - 19/06/2018

B116

29/03/2018 - 26/04/2018

Tổ chức công tác

kế toán DN

2

18D13070515403

B116

30/01/2018 - 20/03/2018

B116

15/03/2018

B116

17/03/2018

 

 

KHÓA 22

NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI KHÓA 22 LTĐHCQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Phân tích

báo cáo tài chính

3

18D13070311404

V(A302)

02/01/2018 - 03/04/2018