Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ đầu 2018 - Văn bằng hai Đại học chính quy

 • Trường hợp, sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
  • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
  • Thời khóa biểu tham khảo để chuyển lớpchi tiết
  • Thời gian nhận : từ ngày 18/12/2017 đến ngày 20/12/2017.
  • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 18,19&20] hoặc tamthanh@ueh.edu.vn
 • Trường hợp sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau).
 • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

- Thời khóa biểu chính thức (có điều chỉnh địa điểm học):  xem chi tiết   

- Danh sách sinh viên có học phần bị hủy: chi tiết

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

 

KHÓA 20 - Không có lớp học phần hủy

 

KHÓA 19

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 19 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỜI GIAN HỌC

Thanh toán quốc tế

2

18D13060214201

AD01

B215

16/05/2018 - 13/06/2018

B215

21/05/2018 - 02/07/2018

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 19 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỜI GIAN HỌC

Kiểm toán

3

18D13070401201

FN01

B210

11/04/2018 - 09/05/2018

B210

13/04/2018 - 11/05/2018

B210

16/04/2018 - 07/05/2018

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 19 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỜI GIAN HỌC

Thương mại điện tử

3

18D13030208201

FT01

B210

06/01/2018 - 07/04/2018

 

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 19 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỜI GIAN HỌC

Hệ thống thông tin kế toán III

2

18D13070512202

KN02

B513

03/01/2018 - 17/01/2018

B513

05/01/2018 - 19/01/2018

B513

08/01/2018 - 15/01/2018

Thanh toán quốc tế

3

18D13060203201

KN01

B506

04/01/2018 - 08/02/2018

B506

06/01/2018 - 10/02/2018

 

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 19 VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỜI GIAN HỌC

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

2

18D13110135201

LA01

B415

17/03/2018 - 05/05/2018

Luật môi trường

2

18D13110310201

LA02_KSA

B415

16/03/2018 - 04/05/2018

Luật ngân hàng và chứng khoán

2

18D13110228201

LA02_KSA

B415

14/03/2018 - 09/05/2018

Luật tài chính

2

18D13040207201

LA02_KSA

B415

03/01/2018 - 07/03/2018

 

 

KHÓA 19B

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 19B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỜI GIAN HỌC

Kế toán quản trị

2

18D13070306202

AD01

B506

01/03/2018 - 19/04/2018

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 19B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

LỚP SV

THỜI GIAN HỌC

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

2

18D13110135202

LA02_KSA

B416

16/05/2018 - 13/06/2018

B416

21/05/2018 - 02/07/2018

Luật môi trường

2

18D13110310202

LA01

B416

12/05/2018 - 07/07/2018

B416

05/07/2018

Luật tài chính

2

18D13040207202

LA01

B416

17/03/2018 - 05/05/2018