Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần - Học kỳ cuối - Năm 2017

Một số lưu ý quan trọng:

-       Khóa 14-VB2ĐHCQ và khóa 18-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo năm 2016 (không còn đăng ký trong đợt này);

-       Khóa 35-ĐHCQ, khóa 15-VB2ĐHCQ và khóa 19-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo tháng 12/2017;

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X (học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi);

-       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức(ngày 17/7/2017) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   Đại học chính quy: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn

o   Liên thông đại học: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn 

o   Văn bằng hai chính quy: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn

 

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … Thầy Ký (dinhvanky@ueh.edu.vn) hoặc thầy Thạch (thachnh@ueh.edu.vn)

 

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: thầy Sơn – Email: nhson@ueh.edu.vn

§  Liên thông đại học: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn

 

Trung tâm hỗ trợ sinh viênwww.tthtsv.ueh.edu.vn

            Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: chi tiết - Hướng dẫn

            Tiếp nhận phản hồi, hỗ trợ người học: 08. 38 551 777 - 39 574 695 - 22 444 623

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2017

                Thời gian  =   31/7/2017 - 31/12/2017 (22 tuần)                                         

                Trong đó :    Học lý thuyết =  31/7/2017 - 03/12/2017 (18 tuần)             

                                    Thi học kỳ =  04/12/2017 - 17/12/2017 (2 tuần)     

                                     Nghỉ cuối năm: 18/12/2017 - 31/12/2017 (2 tuần)

                Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khkt.ueh.edu.vn: 10/4/2017 - Tải file tại đây

                Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khkt.ueh.edu.vn: 17/7/2017

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần               

 

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

Hạn cuối nộp đơn hủy học phần

(được rút học phí)

1

VB2-15, 16,

16B, 17, 17B

8g00 11/5/2017 - 14/5/2017

11/5/2017 - 18/5/2017

12/7/2017

2

LT - K19

8g00 15/5/2017 - 17/5/2017

15/5/2017 - 22/5/2017

12/7/2017

3

CQ - K35, 36,

37, 38, 39

8g00 18/5/2017 - 21/5/2017

18/5/2017 - 14/7/2017

12/7/2017

4

VB2-K18

8g00 22/5/2017 - 24/5/2017

22/5/2017 - 29/5/2017

12/7/2017

5

LT - K20

8g00 25/5/2017 - 28/5/2017

25/5/2017 - 01/6/2017

12/7/2017

6

CQ-CLC-K37,

K38, K39

8g00 29/5/2017 - 31/05/2017

29/5/2017 - 14/7/2017

12/7/2017

7

VB2-K18B

8g00 01/6/2017 - 04/6/2017

01/6/2017 - 08/6/2017

12/7/2017

8

CQ - K40

8g00 05/6/2017 - 07/6/2017

05/6/2017 - 04/8/2017

12/7/2017

9

LT-K20B

8g00 08/6/2017 - 11/6/2017

08/6/2017 - 15/6/2017

12/7/2017

10

VB2-K19

8g00 12/6/2017 - 14/6/2017

12/6/2017 - 19/6/2017

12/7/2017

11

CQ-K41

8g00 15/6/2017 - 18/6/2017

15/6/2017 - 04/8/2017

12/7/2017

12

CQ K40-CLC

8g00 19/6/2017 - 21/6/2017

19/6/2017 - 04/8/2017

12/7/2017

13

VB2-K19B

8g00 26/6/2017 - 28/6/2017

26/6/2017 - 03/7/2017

12/7/2017

14

CQ-K41-CLC

8g00 29/6/2017 - 02/7/2017

29/6/2017 - 04/8/2017

12/7/2017

15

CQ-K42 - CLC

8g00 03/7/2017 - 05/7/2017

04/7/2017 - 04/8/2017                                    

12/7/2017

16

LT-K21

8g00 06/7/2017 - 09/7/2017

06/7/2017 - 11/7/2017

12/7/2017

17

CQ-K42

8g00 10/7/2017 - 12/7/2017

10/7/2017 - 04/8/2017

17/7/2017

 

Lưu ý:

 

Thời gian hủy học phần không rút học phí : Trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày.

Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ đầu năm 2018: 09/2017

Các học phần HK1 hệ VB2, Liên thông sẽ được tổ chức vào thời điểm tuyển sinh khóa mới. Sinh viên theo dõi thông báo tại website http://daotao.ueh.edu.vn/tin-tuc/tin-thuong-xuyen/tuyen-sinh-khoa-moi

Thời gian cập nhật học phí đối với sv đóng phí trước nhiều kỳ: 31/7/2017.