Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ cuối 2017 - Văn bằng hai Đại học chính quy

  • Trường hợp, sinh viên điều chỉnh thời khóa biểu:
    • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
    • Thời gian nhận : từ ngày 20/7/2017 đến ngày 26/7/2017.
    • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 18,19&20]
  • Trường hợp sinh viên không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau).
  • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm, email: tamthanh@ueh.edu.vn

- Thời khóa biểu chính thức (có điều chỉnh địa điểm học)chi tiết  hoặc http://khkt.ueh.edu.vn/thoikhoabieu.aspx

- Danh sách sinh viên có học phần bị hủy: chi tiết

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

KHÓA 18

Không có lớp học phần bị hủy.

 

KHÓA 18B

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÓA 18B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Hệ thống quản lý không lỗi

2

17C13020212201

2

B410

13/11/2017 - 27/11/2017

4

B410

15/11/2017 - 29/11/2017

6

B410

17/11/2017 - 01/12/2017

Kế toán quản trị

2

17C13070306201

4

B410

25/10/2017 - 08/11/2017

6

B410

27/10/2017 - 10/11/2017

2

B410

30/10/2017 - 06/11/2017

Nghiên cứu thị trường

2

17C2302060201

2

B616

31/07/2017 - 25/09/2017

Quản trị tài chính

3

17C3302031201

2

B616

02/10/2017 - 27/11/2017

4

B616

15/11/2017 - 22/11/2017

6

B616

17/11/2017 - 24/11/2017

Thanh toán quốc tế

2

17C13060214201

7

B312

05/08/2017 - 30/09/2017

 

 

CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH KHÓA 18B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kiểm toán

3

17C13070401201

7

B407

05/08/2017 - 28/10/2017

 

 

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG KHÓA 18B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Giao tiếp kinh doanh

3

17C13030109201

4

B415

02/08/2017 - 18/10/2017

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP KHÓA 18B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Thanh toán quốc tế

3

17C13060203201

4

B415

25/10/2017 - 22/11/2017

6

B415

27/10/2017 - 17/11/2017

2

B415

30/10/2017 - 13/11/2017

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC KHÓA 18B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Các kỹ năng mềm

2

17C13010317201

7

B210

05/08/2017 - 30/09/2017

Kinh tế công

3

17C13010104201

2

B410

31/07/2017 - 23/10/2017

Soạn thảo văn bản

2

17C13010309201

7

B210

07/10/2017 - 25/11/2017

Thị trường chứng khoán

3

17C13060102201

6

B410

04/08/2017 - 20/10/2017

 

 

NGÀNH MARKETING KHÓA 18B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Thanh toán quốc tế

2

17C13060214202

4

B211

02/08/2017 - 20/09/2017

 

CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH KHÓA 18B VB2CQ

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

2

17C13110135201

4

B316

27/09/2017 - 15/11/2017

Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật

2

17C13110135202

6

B407

29/09/2017 - 17/11/2017

 

KHÓA 19

Không có lớp học phần bị hủy.

 

KHÓA 19B

Không có lớp học phần bị hủy.