Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 43 CLC – ĐHCQ (Học kỳ cuối – 2017 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên CLC ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;

Thời gian đăng ký : từ 08/9/2017 đến 10/9/2017

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 08/9/2017 đến 15/9/2017

Hướng dẫn nộp học phí: https://payment.ueh.edu.vn/

Thời khóa biểu :  chi tiết (Lưu ý: học phần Luật kinh doanh được chuyển sang học kỳ đầu 2018)

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn; Thầy Tấn tan@ueh.edu.vn