Đang xử lí...

Thông báo đăng ký môn học tự chọn của sinh viên khóa 42 - ĐHCQ

Sinh viên K42 ĐHCQ các chuyên ngành gồm:

Quản trị rủi ro tài chính và bảo hiểm (BR)

Tài chính (FN)

Bất động sản (BD)

Quản trị chất lượng (CL)

Quản trị (AD)

sẽ tự đăng ký môn học tự chọn theo thời khóa biểu đính kèm trong thời gian đăng ký học phần trên mạng [trang www.online.ueh.edu.vn] từ ngày 30/10/2018 đến ngày 01/11/2018.

 

Thời khóa biểu học kỳ đầu 2019 (dự kiến): xem chi tiết

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Xuân Tâm - xuantam86@ueh.edu.vn