Đang xử lí...

Thông báo xét miễn học phần cho sinh viên tốt nghiệp ĐHCQ trường Đại học Kinh tế TP.HCM khi đăng ký học VB2ĐHCQ

 

Trong chương trình đào tạo văn bằng 2 ĐHCQ từ Khóa 20-VB2ĐHCQ trở về trước, đối tượng sinh viên tốt nghiệp ĐHCQ của trường khi xét vào học VB2ĐHCQ, được xét miễn thi đầu vào và miễn học các phần phần thuộc khối kiến thức Giáo dục đại cương.

 

Từ Khóa 21-VB2ĐHCQ (năm 2018), trường tuyển sinh VB2ĐHCQ bằng hình thức xét tuyển và áp dụng chương trình tiên tiến quốc tế UEH vào đào tạo VB2ĐHCQ.

Nay phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên kính đề nghị Ban Giám Hiệu xem xét tiếp tục xét miễn các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương của chương trình tiên tiến quốc tế UEH áp dụng từ Khóa 21-VB2ĐHCQ cho sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh khi đăng ký học VB2ĐHCQ, cụ thể các học phần đề nghị xét miễn học (danh sách đính kèm)./

 

DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN XÉT MIỄN

(dành cho sinh viên tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP. HCM khi đăng ký học VB2ĐHCQ)

 

Các ngành/chuyên ngành

STT

Tên học phần

Khoa phụ trách

Số tín chỉ

1

Toán dành cho kinh tế và quản trị

Toán – Thống kê

3

2

Kinh tế vi mô

Kinh tế

3

3

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế

3

4

Nguyên lý kế toán

Kế toán

3

5

Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Toán – Thống kê

3

 

Chuyên ngành Luật kinh doanh

 

STT

Tên học phần

Khoa phụ trách

Số tín chỉ

1

Kinh tế vi mô

Kinh tế

3

2

Kinh tế vĩ mô

Kinh tế

3

3

Nguyên lý kế toán

Kế toán

3

4

Nhập môn luật học

Luật

3