Đang xử lí...

Thông báo hủy các học phần IC3 và ERP đăng ký học trong tháng 3/2018

Sinh viên  đã đăng ký học IC3 và ERP bị hủy do số lượng sinh viên không đủ hình thành lớp học.

Các bạn sẽ nhận lại học phí sau khi có thông báo của phòng Tài chính - Kế toán.

Dự kiến thông báo trong cuối tháng 3/2018.

 

STT

Mã sinh viên

Khóa - Lớp

Họ

Tên

Ngày sinh

Ghi chú

1

31161020488

DH42MR004

Thẩm Hữu

Phúc

30/07/1998

IC3

2

31161020537

DH42AD005

Lê Thị Mỹ

Vân

16/09/1995

IC3

3

31161020969

DH42DC035

Nguyễn Duy

Thuận

28/08/1998

IC3

4

31161021137

DH42NH006

Nguyễn Trần Thiên

Thư

29/03/1998

IC3

5

31161021732

DH42KN001

Lê Thị Tường

Vy

02/07/1998

IC3

6

31161022117

DH42NH005

Nguyễn Thị

11/04/1998

IC3

7

31161022163

DH42KI001

Dương Huỳnh Khánh

Linh

16/07/1998

IC3

8

31161022365

DH42KM002

Nhan Thị Thùy

Trang

03/04/1998

IC3

9

31161023183

DH42IB002

Phan Hoàng

Diệu

10/07/1998

IC3

10

31161023306

DH42MR004

Phạm Thị

Trà

12/11/1998

IC3

11

31161023312

DH42IB001

Nguyễn Thị Ngọc

Duyên

03/11/1998

IC3

12

31161024123

DH42KN003

Phan Thị

Trang

18/05/1998

IC3

13

31161024591

DH42KN009

Thái Bảo Việt

Anh

17/11/1997

IC3

14

31171020760

DH43IBC04.

Nguyễn Hà

Thanh

24/08/1999

IC3

15

31171022418

DH43IBC09.

Nguyễn Cao Lâm

Duyên

15/07/1999

IC3

16

31171022456

DH43ADC01.

Nguyễn Hà

Nhi

07/09/1999

IC3

17

31171023880

DH43DC031

Nguyễn Văn

Hiến

12/09/1999

IC3

18

31171024320

DH43IBC01.

Đoàn Thị Thanh

Mai

19/05/1999

IC3

19

31151023481

DH41IBC09

Ninh Quốc Thành

Đạt

22/12/1996

ERP

20

31151021563

DH41KN006

Võ Thụy Thảo

Như

12/01/1997

ERP

21

31151023060

DH41IBC07

Phạm Hồng

Ngọc

04/04/1997

ERP

22

31151023344

DH41IBC08

Lê Thị Thanh

Tâm

18/10/1997

ERP

23

31151023589

DH41IBC09

Trần Khắc

Tâm

16/03/1997

ERP

 

Chuyên viên phụ trách: Thầy Tấn - tan@ueh.edu.vn; Điệnt hoại: 028 - 38 230 082 Ext. 131