Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần - Học kỳ giữa - Năm 2018 - ĐHCQ

Thời gian  =  11/6/2018 - 22/7/2018 (6 tuần)
Trong đó :   Học lý thuyết =  11/6/2018 - 15/07/2018 (5 tuần)
Thi học kỳ =   16/7/2018 - 22/7/2018 (1 tuần)
Nghỉ giữa kỳ: 23/07/2018 - 29/07/2018 (1 tuần)
 
Dự kiến thời gian đăng ký học phần
Thời gian thông báo Thời khóa biểu dự kiến: 23/3/2018 - Xem chi tiết tại đây
Thời gian thông báo Thời khóa biểu chính thức : 21/5/2018
 

TT

Khóa học

Đăng ký

Đóng học phí

1

CQ-K36, K37, K38,

 K39, K40

8g00 05/4/2018

 – 08/4/2018

05/04/2018 - 12/04/2018

2

K41

8g00 09/4/2018

 - 11/4/2018

09/04/2018 - 16/04/2018

3

CQ-K42, K43

8g00 12/4/2018

 - 15/4/2018

12/04/2018 - 19/04/2018

4

CQ-K37-CLC, K38-CLC,

K39-CLC, K40-CLC

8g00 16/4/2018

 - 18/4/2018

16/04/2018 - 23/04/2018

5

K41 - CLC

8g00 19/4/2018

 - 22/4/2018

19/04/2018 - 26/04/2018

6

CQ-K42-CLC, K43-CLC

8g00 23/4/2018

 - 26/4/2018

23/04/2018 - 05/05/2018

 
Lưu ý:
- Sinh viên đăng ký học phần vào HKG không được phép hủy sau thời gian đăng ký học phần.
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2018: 04/2018