Đang xử lí...

Thông báo kết quả số lượng khảo sát ghi danh ngoài kế hoạch (đợt từ ngày 08/02/2018 đến ngày 10/3/2018) của sinh viên ĐHCQ và ĐHCQ CLC

Căn cứ vào kết quả số lượng khảo sát ghi danh ngoài kế hoạch, Trường sẽ mở bổ sung các lớp học phần trong học kỳ giữa năm 2018 như sau:

 

1.      Đại học chính quy

 

Stt

Tên học phần

Mã HP

Số TC

SL

1

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3080211

3

200

2

Toán dành cho kinh tế và quản trị

MAT508001

3

600

3

Thống kê ứng dụng trong kinh tế&KD

STA508005

3

500

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

HCM510004

2

60

5

Nguyên lý kế toán

ACC507001

4

100

6

Tiếng Anh P1

ENG513001

4

200

7

Kinh tế vĩ mô

ECO501002

3

100

8

Tiếng Anh P3

ENG513003

3

120

9

Kinh tế lượng

MAT508004

3

120

10

Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính)

MAT508003

3

120

11

Tài chính doanh nghiệp

FIN505001

3

100

12

Kế toán quản trị

3070306

2

60

13

Hệ thống thông tin kế toán I

3070506

3

100

14

Kế toán tài chính 3

3070212

3

50

15

Phân tích hoạt động kinh doanh

3070305

3

50

16

Kế toán quản trị khu vực công

3070605

3

50

 

2.      Đại học chính quy – Chương trình chất lượng cao

 

Stt

Tên học phần

Mã HP

Số TC

SL

1

LT xác suất và TK toán

3080211

3

30

2

Kinh tế phát triển

3010135

2

20

3

Tin học trong kinh doanh

3090120

3

30

4

Kinh tế quốc tế

3010606

2

40

5

Tối ưu hóa (QHTT)

3080209

2

80

6

Toán cao cấp 1 (ĐSTT)

3080104

2

30

7

Toán cao cấp 1 (Giải tích)

3080106

2

30

8

Hệ thống thông tin kế toán I

3070506

3

40

9

Quản trị tài chính

3050112

3

20

10

Hoạch định ngân sách vốn (EN)

3050123

2

20

11

Tài chính quốc tế

3050211

3

25

12

Kinh tế vĩ mô

ECO501002

3

100

13

Marketing căn bản

MAR503001

3

20

14

Nguyên lý kế toán

ACC507001

3

110

15

Nguyên lý kế toán (EN)

ACC507043

3

50

16

TKUD trong Ktế và KD

STA508005

3

120

17

Tài chính doanh nghiệp

FIN505001

3

45

18

Kế toán quản trị

ACC507011

3

150

19

Quản trị tài chính

MAN502005

3

100

20

Khoa học quản trị

BUS503007

3

30

21

Kế toán tài chính

ACC507002

3

20

22

Kinh tế lượng

MAT508004

3

40

23

Tài chính doanh nghiệp (EN)

FIN505028

3

15

24

PT định lượng trong quản trị

MAN502012

3

30

25

PP nghiên cứu trong quản trị

MAN502008

3

19

26

Quản trị điều hành (EN)

MAN502058

3

18

27

Toán dành cho KT và QT

MAT508001

3

100

28

Kinh tế vi mô

ECO501001

3

50

 

Lưu ý: Sinh viên có thắc mắc về học phần được mở lớp vui lòng liên hệ tại email: xuantam86@ueh.edu.vn (gặp cô Xuân Tâm) trước ngày 20/3/2018.