Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ cuối - Năm 2018

Một số lưu ý quan trọng:

-       Khóa 36-ĐHCQ; khóa 16; 16B-VB2ĐHCQ và khóa 20-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo tháng 12/2018;

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X (học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi);

-       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức(ngày 16/7/2018) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   Đại học chính quy: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn; ĐT: 02838230082 Ext. 132

o   Liên thông đại học: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

o   Văn bằng hai chính quy: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

 

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … Thầy Ký (dinhvanky@ueh.edu.vn) hoặc thầy Thạch (thachnh@ueh.edu.vn) - ĐT: 02838230082 Ext. 152 hoặc 151

 

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Liên thông đại học: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn  - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

 

Trung tâm hỗ trợ sinh viên - www.tthtsv.ueh.edu.vn

            Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: chi tiết - Hướng dẫn

 

Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính kế toán - www.tckt.ueh.edu.vn

            Sinh viên nộp học phí học kỳ cuối năm 2018: File1; File2.  

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2018

                Thời gian  =   30/7/2018 - 18/12/2018 (20 tuần)                                         

                Trong đó :    Học lý thuyết =  30/7/2018 - 02/12/2018 (18 tuần)             

                                    Thi học kỳ =  03/12/2018 - 16/12/2018 (2 tuần)     

                                     Nghỉ cuối năm: 17/12/2018 - 31/12/2018 (2 tuần)

                Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khkt.ueh.edu.vn: 24/4/2018 - Tải file tại đây

                Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khkt.ueh.edu.vn: 16/7/2018

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần

 

STT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Nộp học phí

Hạn cuối nộp đơn

hủy học phần

(được rút học phí)

1

CQ - K36, 37, 38, 39, 40

8g00 10/5/2018

- 14/5/2018

10/5 - 13/7/2018

06/7/2018

2

CQ-CLC

- K37, 38, 39, 40

8g00 15/5/2018

- 17/5/2018

15/5 - 13/7/2018

06/7/2018

3

CQ - K41

8g00 18/5/2018

- 21/5/2018

18/5 - 30/7/2018

06/7/2018

4

CQ-CLC - K41

8g00 22/5/2018

- 24/5/2018

22/5 - 30/7/2018

06/7/2018

5

VB2 - K16, 16B, 17,

17B, 18, 18B, 19
LT - K20, 20B, 21

8g00 25/5/2018

- 28/5/2018

25/5 - 01/6/2018

06/7/2018

6

CQ - K42

8g00 29/5/2018

- 31/5/2018

29/5 - 30/7/2018

06/7/2018

7

CQ-CLC - K42, K43

8g00 01/6/2018

- 07/6/2018

01/6 - 30/7/2018

06/7/2018

8

VB2 - K19B, 20, 20B
LT - K22

8g00 08/6/2018

- 11/6/2018

8g00 12/6/2018

- 15/6/2018

08/6 - 15/6/2018

12/6 - 28/6/2018

06/7/2018

9

CQ - K43

8g00 11/7/2018

- 13/7/2018

11/7 - 03/8/2018

03/8/2018

 

Lưu ý:

 

- Ngày 21/07/2018, Phòng Tài chính-kế toán sẽ cập nhật học phí cho các sinh viên đóng học phí trước nhiều học kỳ.
- Thời gian hủy học phần không rút học phí: trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày
- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ đầu năm 2019: 10/2018
- Các học phần HK1 hệ VB2, Liên thông sẽ được tổ chức vào thời điểm tuyển sinh khóa mới. Sinh viên theo dõi thông báo tại website online.ueh.edu.vn