Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ giữa 2018 - Đại học chính quy và ĐHCQ CLC

- Các môn bị hủy, sinh viên liên hệ Phòng QLĐT- CTSV [A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3], bàn số 17-20 để điều chỉnh lịch học.
Mẫu đơn chuyển lớp: chi tiết.
Thời khóa biểu học kỳ giữa: chi tiết
- Thời gian điều chỉnh: Từ ngày 23/5/2018 đến ngày 28/5/2018
Buổi sáng: 7g30-11g30; Buổi chiều: 13g30-16g30
 
- Sau thời gian trên (sau ngày 28/5/2018), sinh viên không liên hệ điều chỉnh sẽ được chuyển danh sách học phần hủy sang phòng Tài chính kế toán trả lại học phí.
- Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết
- Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ số điện thoại: 38230082, ext 134 gặp cô Xuân Tâm (xuantam86@ueh.edu.vn)
 

Danh sách lớp học phần bị hủy ĐHCQ (Học kỳ giữa)

 

 

ĐHCQ

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP – KHÓA 41

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Marketing căn bản

1831303030901

B210

11/06/2018 - 02/07/2018

B210

13/06/2018 - 04/07/2018

B210

15/06/2018 - 29/06/2018

 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG – KHÓA 42

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD

1831STA50800508

B115

12/06/2018 - 03/07/2018

B115

14/06/2018 - 05/07/2018

B115

16/06/2018 - 07/07/2018

Tiếng Anh P1

1831ENG51300104

B207

12/06/2018 - 10/07/2018

B207

14/06/2018 - 12/07/2018

B207

16/06/2018 - 14/07/2018

 

 

ĐHCQ CLC

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ  - KHÓA 41 CLC

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Quản trị điều hành (EN)

1831MAN50205801

B311

12/06/2018 - 03/07/2018

B311

14/06/2018 - 05/07/2018

B311

16/06/2018 - 07/07/2018

 

NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Khoa học quản trị

1831BUS50300701

B307

12/06/2018 - 03/07/2018

B307

14/06/2018 - 05/07/2018

B307

16/06/2018 - 07/07/2018

 

 

 

 

* TDTT 2 – Cơ bản [2 tín chỉ]

MÃ LỚP HP

THỜI GIAN HỌC

1831331020701

30/05/2018 - 06/06/2018

31/05/2018 - 07/06/2018

01/06/2018 - 08/06/2018

02/06/2018 - 09/06/2018

04/06/2018

05/06/2018

 

* TDTT 3 – nâng cao [2 tín chỉ]

MÃ LỚP HP

THỜI GIAN HỌC

1831331020801

30/05/2018 - 06/06/2018

31/05/2018 - 07/06/2018

01/06/2018 - 08/06/2018

02/06/2018 - 09/06/2018

04/06/2018

05/06/2018

 

* GDTC1 - Bóng bàn CB [1 tín chỉ]

MÃ LỚP HP

THỜI GIAN HỌC

1831PHY51400102

30/05/2018

31/05/2018

01/06/2018

02/06/2018

04/06/2018

 

* GDTC1 - Bóng chuyền CB [1 tín chỉ]

MÃ LỚP HP

THỜI GIAN HỌC

1831PHY51400201

30/05/2018

31/05/2018

01/06/2018

02/06/2018

04/06/2018

1831PHY51400202

30/05/2018

31/05/2018

01/06/2018

02/06/2018

04/06/2018

 

 

 

* GDTC2 - Bóng chuyền NC [2 tín chỉ]

MÃ LỚP HP

THỜI GIAN HỌC

1831PHY51400801

30/05/2018 - 06/06/2018

31/05/2018 - 07/06/2018

01/06/2018 - 08/06/2018

02/06/2018 - 09/06/2018

04/06/2018

05/06/2018

 

* GDTC2 - Cầu lông NC [2 tín chỉ]

MÃ LỚP HP

THỜI GIAN HỌC

1831PHY51401101

30/05/2018 - 06/06/2018

31/05/2018 - 07/06/2018

01/06/2018 - 08/06/2018

02/06/2018 - 09/06/2018

04/06/2018

05/06/2018

 

HỌC PHẦN IC3

 

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

IC3 - Các ứng dụng chính

1831345000808

B513

11/06/2018 - 02/07/2018

B513

13/06/2018 - 04/07/2018

IC3 - Các ứng dụng chính

1831345000809

B516

11/06/2018 - 02/07/2018

B516

13/06/2018 - 04/07/2018

IC3 - Các ứng dụng chính

1831345000811

B516

12/06/2018 - 03/07/2018

B516

14/06/2018 - 28/06/2018

IC3 - Cuộc sống trực tuyến

1831345000908

B517

11/06/2018 - 02/07/2018

B517

13/06/2018 - 04/07/2018

IC3 - Cuộc sống trực tuyến

1831345000909

B517

11/06/2018 - 02/07/2018

B517

13/06/2018 - 04/07/2018

IC3 - Cuộc sống trực tuyến

1831345000910

B517

12/06/2018 - 03/07/2018

B517

14/06/2018 - 28/06/2018

IC3 - Cuộc sống trực tuyến

1831345000911

B517

12/06/2018 - 03/07/2018

B517

14/06/2018 - 28/06/2018

IC3 - Máy tính cơ bản

1831345000708

A303

11/06/2018 - 02/07/2018

A303

13/06/2018 - 04/07/2018

IC3 - Máy tính cơ bản

1831345000709

A303

11/06/2018 - 02/07/2018

A303

13/06/2018 - 04/07/2018

IC3 - Máy tính cơ bản

1831345000710

A303

12/06/2018 - 03/07/2018

A303

14/06/2018 - 28/06/2018

IC3 - Máy tính cơ bản

1831345000711

A303

12/06/2018 - 03/07/2018

A303

14/06/2018 - 28/06/2018