Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần (Học kỳ cuối – 2018 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ, VB2ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo.

 

Thời gian đăng ký : từ 24/7/2018 đến 27/7/2018

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 24/7/2018 đến 03/8/2018

Thời khóa biểu :  xem chi tiết bên dưới

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ 

 

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Phân tích báo cáo tài chính

3

18C1307031101

4

B412

15/08/2018 - 31/10/2018

 

 

TÊN HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

THỜI GIAN HỌC

Hệ thống thông tin kế toán

4

18C1307050901

2

B412

13/08/2018 - 26/11/2018

Kế toán chi phí

4

18C2307030401

4

B413

15/08/2018 - 21/11/2018

Kế toán tài chính III và IV

4

18C2307021602

3

B413

14/08/2018 - 27/11/2018

Kiểm toán

4

18C1307040402

7

B413

18/08/2018 - 24/11/2018