Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần (Học kỳ cuối – 2018 – Đăng ký bổ sung) Quản trị sản xuất; Quản trị xuất nhập khẩu(LTĐHCQ; VB2ĐHCQ); và các môn học kỳ 1 của K21.1 - VB2ĐHCQ

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ, VB2ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo.

Sinh viên nợ đầu vào tuyển sinh Kinh tế vi mô, Quản trị học.

 

Thời gian đăng ký : từ 28/7/2018 đến 31/7/2018

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 28/7/2018 đến 03/8/2018

Thời khóa biểu :  xem chi tiết bên dưới

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ 

 

TT

Tên học phần

Tín chỉ

Mã học phần

Ghi chú

1

Kinh tế vi mô

3

ECO5010012

 

2

Kinh tế vĩ mô

3

ECO5010022

 

3

Nguyên lý kế toán

3

ACC5070012

 

4

Toán dành cho kinh tế và quản trị

3

MAT5080012

Toán cao cấp

5

Nhập môn luật học

3

LAW5110412

Pháp luật đại cương

6

Quản trị học

3

3020104

 

7

Quản trị xuất nhập khẩu

3

3030113

 

8

Quản trị sản xuất

3

3020503