Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học ghép với khóa 44 CLC – ĐHCQ (Học kỳ cuối – 2018 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký: Sinh viên CLC ĐHCQ còn trong thời gian đào tạo;

 

Thời gian đăng ký : từ 8 giờ 00, ngày 05/9/2018 đến 07/9/2018

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

 

Thời gian đóng học phí :  từ 05/9/2018 đến 07/9/2018

Hướng dẫn nộp học phí: https://payment.ueh.edu.vn/

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM

 

Thời khóa biểu :  chi tiết

 

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn; Thầy Tấn tan@ueh.edu.vn