Đang xử lí...

Thông báo việc hủy 02 lớp học phần Quản trị chuỗi cung ứng P2(EN) trong HKC 2019, chuyển sang HKD 2020 - Ngành Kinh doanh quốc tế - Khóa 43 - ĐHCQ CLC

Căn cứ theo đề nghị của Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing và được sự chấp thuận của phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên về việc chuyển 01 lớp học phần Quản trị chuỗi cung ứng P2(EN) trong HKC 2019, chuyển sang HKD 2020.
 
 
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí sẽ bố trí bổ sung các lớp học phần bị hủy vào học kỳ đầu 2020.
 
Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên sẽ chuyển danh sách sinh viên cho phòng Tài chính - Kế toán hoàn trả lại học phí cho sinh viên.
 
 
Danh sách đính kèm: xem chi tiết