Đang xử lí...

Thông báo hướng dẫn đăng ký HKĐ 2020 các khóa hệ ĐHCQ, LTĐHCQ và VB2ĐHCQ

1. P.QLĐTCTSV đăng ký lớp học phần cho sinh viên các học phần bắt buộc theo thời khóa biểu dự kiến trong học kỳ đầu năm 2020.

 

2. Trong thời gian đăng ký [xem chi tiết tại đây] sinh viên tự đăng ký ký các học phần sau:

- Học phần Tiếng Anh P2, P4;

- Các học phần tự chọn;

- Các học phần thuộc  điều kiện xét tốt nghiệp: Data Science, Khoa học dữ liệu, ERP, IC3;

- Các học phần Giáo dục thể chất;

- Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên LTĐHCQ; VB2ĐHCQ;

- Các học phần sinh viên học trả nợ, học cải thiện, ...

 

Trong thời gian đăng ký học phần online, sinh viên có thể điều chỉnh thời khóa biểu sao cho phù hợp với lịch học cá nhân.