Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, Kế toán tài chính V, Phân tích hoạt động kinh doanh - (Học kỳ đầu – 2019 – Đăng ký bổ sung)

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ khóa 20B, 21 và 22;

Sinh viên VB2ĐHCQ khóa 17, 17B, 18, 18B, 19, 19B, 20 và 20B;

 

Thời gian đăng ký : từ 8g00 ngày 18/02/2019 đến 22/02/2019

Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trong tài khoản sinh viên (online.ueh.edu.vn)

Thời gian đóng học phí :  từ 18/02/2019 đến 22/02/2019

Thời khóa biểu :  xem chi tiết

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH HỌC PHẦN MỞ 

 

TT

Tên học phần

Tín chỉ

Mã học phần

Ghi chú

1

Hế thống quản lý theo tiêu chuẩn

2

3020207

 

2

Kế toán tài chính V

3

3070215

 

3

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

3070305