Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần - Học kỳ giữa - Năm 2019 - ĐHCQ

Thời gian  =  10/6/2019 - 28/7/2019 (7 tuần)
Trong đó :   Học lý thuyết =  10/6/2019 - 14/7/2019 (5 tuần)
Thi học kỳ =   15/7/2019 - 21/7/2019 (1 tuần)
Nghỉ giữa kỳ: 22/7/2019 - 28/7/2019 (1 tuần)
 
Dự kiến thời gian đăng ký học phần
Thời gian thông báo Thời khóa biểu dự kiến: 28/3/2019 - Tải file hoặc xem chi tiết tại đây
Thời gian thông báo Thời khóa biểu chính thức : 20/5/2019
 

TT

Khóa học

Đăng ký

Đóng học phí

1

CQ-CLC-K37, K38,

 K39, K40, K41

8g00 11/4/2019

 – 15/4/2019

11/4/2019 - 19/4/2019

2

CQ-K37, K38,

K39, K40, K41

8g00 16/4/2019

 - 18/4/2019

16/4/2019 - 23/4/2019

3

CQ-CLC-K42, K43, K44

8g00 19/4/2019

 - 22/4/2019

19/4/2019 - 26/4/2019

4

CQ-K42, K43, K44

8g00 23/4/2019

 - 25/4/2019

23/4/2019 - 03/5/2019

 
Lưu ý:
- Sinh viên đăng ký học phần vào HKG không được phép hủy sau thời gian đăng ký học phần.
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ cuối năm 2019: 04/2019