Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ cuối - Năm 2019

Một số lưu ý quan trọng:

-       Khóa 37-ĐHCQ; khóa 17; 17B-VB2ĐHCQ và khóa 21-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo tháng 12/2019;

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X (học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi);

-       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức(ngày 22/7/2019) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   Đại học chính quy: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn; ĐT: 02838230082 Ext. 132

o   Liên thông đại học: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

o   Văn bằng hai chính quy: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

 

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … Thầy Ký (dinhvanky@ueh.edu.vn) hoặc thầy Thạch (thachnh@ueh.edu.vn) - ĐT: 02838230082 Ext. 152 hoặc 151

 

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Liên thông đại học: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn  - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

 

Trung tâm hỗ trợ sinh viên - www.tthtsv.ueh.edu.vn

            Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: chi tiết - Hướng dẫn

 

Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính kế toán - www.tckt.ueh.edu.vn

            Sinh viên nộp học phí học kỳ cuối năm 2019: đang cập nhật  

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2019

                Thời gian  =   29/7/2019 - 31/12/2019 (20 tuần; 2 ngày)                                         

                Trong đó :    Học lý thuyết =  29/7/2019 - 01/12/2019 (18 tuần)             

                                    Thi học kỳ =  02/12/2019 - 15/12/2019 (2 tuần)     

                                     Nghỉ cuối năm: 16/12/2019 - 31/12/2019 (2 tuần; 2 ngày)

                Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khkt.ueh.edu.vn: 03/5/2019 - Tải file tại đây hoặc xem trực tiếp theo link tại đây

                Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khkt.ueh.edu.vn: 22/7/2019

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần

 

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Nộp học phí

Hạn cuối nộp đơn hủy học phần (được rút học phí)

1

CQ - K37, 38, 39, 40, 41

8g00 10/5/2019 –

 13/5/2019

10/5 - 03/7/2019

12/7/2019

2

CQ-CLC

K37, 38, 39, 40, 41

8g00 14/5/2019 –

 16/05/2019

14/5 - 03/7/2019

12/7/2019

3

CQ - K42

8g00 17/5/2019 –

 20/5/2019

17/5 - 03/7/2019

12/7/2019

4

CQ-CLC-K42

8g00 21/5/2019 –

 23/5/2019

21/5 - 03/7/2019

12/7/2019

5

VB2-K17,K17B, K18,K18B,

 K19, K19B, K20, K20B

LT-K21, K22

8g00 24/5/2019 –

 27/5/2019

24/5 - 31/5/2019

12/7/2019

6

CQ-K43

8g00 28/5/2019 –

 30/5/2019

28/5 - 10/7/2019

12/7/2019

7

CQ-K43-CLC

8g00 11/6/2019 –

 13/6/2019

11/6 - 10/7/2019

12/7/2019

8

CQ-K44-CLC

8g00 14/6/2019 –

 17/6/2019

14/6 - 10/7/2019

12/7/2019

9

LT-K23.1

8g00 18/6/2019 –

 19/6/2019

18/6 - 25/6/2019

12/7/2019

10

VB2-K21.1, K21.2

LT-K23.2

8g00 20/6/2019 –

 21/6/2019

20/6 - 27/6/2019

12/7/2019

11

CQ-K44

8g00 22/07/2019 –

 23/07/2019

22/07 - 05/8/2019

5/8/2019

 

 
Ghi chú:
 
- Ngày 30/06/2019, phòng Tài chính kế toán sẽ cập nhật học phí cho các sinh viên Khóa 42 hệ chính quy CLC và đại trà đóng học phí trước nhiều học kỳ;
- Ngày 06/07/2019, phòng Tài chính kế toán sẽ cập nhật học phí cho các sinh viên đóng học phí trước nhiều học kỳ các khóa còn lại;
- Thời gian hủy học phần không rút học phí: trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày;
- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần;
- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ đầu năm 2020: tháng 10/2019;
- Các học phần HK1 hệ VB2, Liên thông sẽ được tổ chức vào thời điểm tuyển sinh khóa mới; Sinh viên theo dõi thông báo tại website online.ueh.edu.vn
- Hạn cuối nộp đơn đề nghị mở lớp trả nợ học kỳ cuối 2019: ngày 31/7/2019.