Đang xử lí...

Thông báo học phần tương đương của chương trình tiên tiến quốc tế UEH - ĐHCQ chương trình chất lượng cao; Liên thông ĐHCQ; Văn bằng 2 ĐHCQ Học kỳ cuối 2019

TT Mã HP Tên học phần cũ TC Mã HP Tên học phần mới TC
1 3010303 Bảo trợ xã hội 3 ECO501032 Bảo hiểm xã hội 3
2 3050214 Các công cụ tài chính phái sinh 3 FIN505015 Sản phẩm phái sinh 3
3 BAN506017 Công cụ phái sinh 3 FIN505015 Sản phẩm phái sinh 3
4 3050404 Đầu tư tài chính - CLC 2 FIN505029 Đầu tư tài chính (EN) 3
5 3030448 Dự án kinh doanh 3 BUS503013 Dự án kinh doanh quốc tế 3
6 RPC510003 Đường lối CM của ĐCSVN 3 HIS510026 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2
7 3010314 Giao tế nhân sự 2 ECO501026 Quan hệ lao động 3
8 3010307 Hành vi tổ chức 3 ECO501094 Hành vi tổ chức ƯD và QLNNL 3
9 3010307 Hành vi tổ chức 3 ECO501094 Hành vi tổ chức ứng dụng và QLNNL 3
10 3070501 Hệ thống thông tin kế toán I 4 ACC507076 Thực hành hệ thống thông tin kế toán 3
11 3070511 Hệ thống thông tin kế toán II 3 ACC507014 Hệ thống thông tin kế toán 3
12 3050103 Hoạch định ngân sách vốn 3 FIN505008 Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 3
13 3070304 Kế toán chi phí 4 ACC507063 Kế toán quản trị I 3
14 3070105 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 ACC507067 Kế toán công 3
15 3070302 Kế toán quản trị 4 ACC507064 Kế toán quản trị 2 3
16 3070204 Kế toán tài chính I&II 4 ACC507060 Kế toán tài chính 1 3
17 3070216 Kế toán tài chính III&IV 4 ACC507061 Kế toán tài chính 2A 3
18 3070215 Kế toán tài chính V 3 ACC507062 Kế toán tài chính 3A 3
19 3010606 Kinh tế quốc tế 2 ECO501007 Kinh tế phát triển 3
20 3030402 Logistics 3 BUS503107 Logistics quốc tế 3
21 3110229 Luật công ty 3 LAW511037 Luật doanh nghiệp 3
22 3110223 Luật kinh tế 2 LAW511037 Luật doanh nghiệp 3
23 3060311 Luật ngân hàng và chứng khoán 2 BAN506010 Luật ngân hàng 3
24 3040203 Lý thuyết tài chính - Tiền tệ 4 PUF504029 Nguyên lý Tài chính - Ngân hàng 3
25 FIN505011 Mô hình tài chính 3 FIN505038 Tài chính định lượng 3
26 3060302 Ngân hàng trung ương 3 BAN506016 Chính sách tiền tệ 3
27 3020409 Nghệ thuật lãnh đạo 2 MAN502018 Lãnh đạo 3
28 3030327 Nghiên cứu marketing 3 MAR503017 Nghiên cứu marketing 3
29 3020602 Nghiên cứu thị trường 2 MAN502008 Phương pháp NC trong quản trị 3
30 PUF504001 Nhập môn Tài chính - Tiền tệ 3 PUF504029 Nguyên lý Tài chính - Ngân hàng 3
31 PML510001 Những NLCB của CN MLN P1 2 PHI510023 Triết học MLN 3
32 3070305 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 ACC507020 Phân tích báo cáo tài chính 3
33 3060114 Phân tích và đầu tư chứng khoán 3 BAN506021 Định giá và phân tích chứng khoán 3
34 3060117 Phân tích và đầu tư chứng khoán 2 BAN506021 Định giá và phân tích chứng khoán 3
35 3030421 Quan hệ kinh tế quốc tế 3 COM503022 Thương mại quốc tế 3
36 3030415 Quản trị kinh doanh quốc tế 3 BUS503004 Kinh doanh quốc tế I 3
37 3060308 Quản trị ngân hàng thương mại 3 BAN506011 Quản trị ngân hàng 3
38 3020313 Quản trị rủi ro 2 Man502013 Quản trị rủi ro doanh nghiệp 3
39 3020503 Quản trị sản xuất 3 MAN502003 Quản trị điều hành 3
40 3050112 Quản trị tài chính 3 FIN505001 Tài chính doanh nghiệp 3
41 3050110 Tài chính doanh nghiệp 3 FIN505001 Tài chính doanh nghiệp 3
42 3050108 Tài chính doanh nghiệp I 4 FIN505001 Tài chính doanh nghiệp 3
43 3050108 Tài chính doanh nghiệp I 4 FIN505001 Tài chính doanh nghiệp 3
44 3050109 Tài chính doanh nghiệp II 4 FIN505003 Tài chính doanh nghiệp nâng cao 3
45 3010130 Thẩm định dự án 3 ECO501013 Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư 3
46 3060210 Thẩm định tín dụng 3 BAN506007 Phân tích tín dụng và QT cho vay 3
47 3060111 Thị trường chứng khoán 2 BAN506002 Thị trường tiền tệ & Thị trường vốn 3
48 3040311 Thuế 3 TAX504026 Hệ thống thuế VN 3
49 3010316 Tổ chức tiền lương trong DN 3 ECO501031 Tiền lương và phúc lợi 3