Đang xử lí...

Danh sách các học phần hủy - Học kỳ cuối 2019 - Đại học chính quy

Sinh viên kiểm tra thời khóa biểu của mình để xem lịch học đã được điều chỉnh.

Trường hợp, sinh viên chưa thấy lớp học phần được chuyển và muốn điều chỉnh thời khóa biểu:

  • Nộp phiếu đề nghị chuyển lớp. Mẫu phiếu: download
  • Thời khóa biểu chính thức tham khảo để chuyển lớp: xem chi tiết
  • Thời gian nhận : từ ngày 23/7/2019 đến ngày 26/7/2019.
  • Nơi nhận : Phòng QLĐT - CTSV, A0.14 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 [bàn số 18 &20] hoặc email:thaonp@ueh.edu.vn

Đối với trường hợp sinh viên chưa được chuyển lớp, nếu không tìm được thời khóa biểu phù hợp hoặc không có phản hồi, phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau).

  • Quy định đăng ký và hủy học phần: chi tiết

- Chuyên viên phụ trách - ĐHCQ: Cô Thảo, email: thaonp@ueh.edu.vn, ĐT: 028 38230082 Ext. 132 (cô Thảo); 134 (Cô Xuân Tâm).

- Chuyên viên phụ trách - ĐHCQ-CLC: Thầy Tấn, email: tan@ueh.edu.vn

 

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN BỊ HỦY

 

- Các lớp học phần hủy - ĐHCQ, ĐHCQ-CLC: xem chi tiết