Đang xử lí...

Thông báo về việc hủy một số lớp học phần Data Science, khoa học dữ liệu trong học kỳ cuối năm 2019, chuyển sang học kỳ đầu năm 2020

Căn cứ theo đề nghị của Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh về việc chuyển một số lớp học phần Data Science và khoa học dữ liệu trong học kỳ cuối năm 2019 sang học kỳ đầu năm 2020, Phòng Kế hoạch đào tạo khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa, Ban, Bộ môn Danh sách các lớp học phần bị hủy như sau:

 

HỌC PHẦN

TC

MÃ LHP

THỨ

GIỜ HỌC

THỜI GIAN

GHI CHÚ

Data Science

2

19C1INF50906401

2

7g10-11g30

B512

29/07/2019 - 09/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906402

2

12g45-17g05

B512

29/07/2019 - 09/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906403

3

7g10-11g30

B512

30/07/2019 - 03/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906404

3

12g45-17g05

B512

30/07/2019 - 03/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906405

4

7g10-11g30

B512

31/07/2019 - 04/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906406

4

12g45-17g05

B512

31/07/2019 - 04/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906407

5

7g10-11g30

B512

01/08/2019 - 05/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906408

5

12g45-17g05

B512

01/08/2019 - 05/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906409

6

7g10-11g30

B512

02/08/2019 - 06/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906410

6

12g45-17g05

B516

02/08/2019 - 06/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906411

7

7g10-11g30

A304

03/08/2019 - 07/09/2019

Hủy

Data Science

2

19C1INF50906412

7

12g45-17g05

A304

03/08/2019 - 07/09/2019

Hủy

 

Để đáp ứng chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên khóa 43 ĐHCQ, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí sẽ bố trí bổ sung các lớp học phần Data Science vào học kỳ đầu năm 2020. 

 

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên sẽ chuyển danh sách sinh viên sang phòng Tài chính – Kế toán hoàn trả học phí cho sinh viên.