Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học trả nợ học phần Những nguyên lý cơ bản Mác Lênin (NC) - Học kỳ cuối 2019

Đối tượng đăng ký:

Sinh viên LTĐHCQ khóa 21 và 22;

Sinh viên VB2ĐHCQ khóa 17, 17B, 18, 18B, 19, 19B, 20 và 20B;

 

Thời gian đăng ký : từ ngày 24/9/2019 đến 27/9/2019

Hình thức đăng ký : sinh viên điền mẫu đơn [download] gửi về email: tamthanh@ueh.edu.vn

Thời gian đóng học phí :  từ 24/9/2019 đến 27/9/2019

Thời khóa biểu :  xem chi tiết

 

Địa điểm đóng học phí : Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại TP.HCM hoặc chọn thanh toán qua mạng bằng cách chọn Cổng 1 tại https://payment.ueh.edu.vn

 

Chuyên viên phụ trách: Cô Thanh Tâm tamthanh@ueh.edu.vn