Đang xử lí...

Thông báo hủy học phần các lớp mở bổ sung cho sinh viên ĐHCQ trong Học kỳ đầu – 2020

Phòng QLĐT-CTSV sẽ chuyển danh sách cho phòng Tài chính - Kế toán trả lại học phí (thông báo sau) dự kiến hoàn trả trong cuối tháng 03/2020.

 

CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

20D1MAT50800201

G102

05/02/2020 - 26/02/2020

G102

07/02/2020 - 28/02/2020

G102

10/02/2020 - 02/03/2020

 

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Cơ chế tài chính - kế toán trong khu vực công

20D1ACC50703301

D301

07/02/2020 - 13/03/2020

D301

10/02/2020 - 16/03/2020

 

CHUYÊN NGÀNH TOÁN TÀI CHÍNH

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Thống kê toán

20D2MAT50800801

G104

05/02/2020 - 26/02/2020

G104

07/02/2020 - 28/02/2020

G104

10/02/2020 - 02/03/2020

 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN – ĐHCQ Chương trình Cử nhân Chất lượng cao

TÊN HỌC PHẦN

MÃ LHP

THỜI GIAN HỌC

Kế toán quốc tế I (EN)

20D1ACC50705501

E401

05/02/2020 - 26/02/2020

E401

07/02/2020 - 28/02/2020

E401

10/02/2020 - 02/03/2020