Đang xử lí...

Thông báo đăng ký học phần và nộp học phí - Học kỳ cuối - Năm 2020

1. Một số lưu ý quan trọng:

-       Khóa 39-ĐHCQ; khóa 39-ĐHCQ CLC; khóa 19; 19B-VB2ĐHCQ và khóa 23.1; khóa 23.2-LTĐHCQ hết thời gian đào tạo tháng 12/2021;

-       Sinh viên đăng ký học phần theo đúng ngày (xem lịch đăng ký bên dưới);

-       Sinh viên không được đăng ký học phần có điểm X (học phần chưa thi hoặc chưa nhận được điểm thi);

-       Sinh viên đăng ký học cải thiện, điểm cũ sẽ bị xóa;

-       Sinh viên phải kiểm tra lịch học (thời khóa biểu) sau ngày công bố thời khóa biểu chính thức (ngày 27/7/2020) để đi học đúng lớp đã đăng ký và cập nhật học phí đã đóng;

-       Sinh viên không nộp học phí đúng thời hạn sẽ bị xóa tên khỏi danh sách lớp đã đăng ký;

-       Điểm đạt (tích lũy) đối với 1 học phần (môn học) là 05 (năm) điểm.

-       Phụ trách đăng ký học phần:

o   Đại học chính quy: Cô Thảo - Email: thaonp@ueh.edu.vn; ĐT: 02838230082 Ext. 132

o   Liên thông đại học: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

o   Văn bằng hai chính quy: Cô Thanh Tâm - Email: tamthanh@ueh.edu.vn ĐT: 02838230082 Ext. 133

 

o   Bộ phận quản lý sinh viên: giải quyết các vấn đề liên quan đến mật khẩu đăng nhập, bảo lưu, xác nhận vay vốn, … Thầy Ký (dinhvanky@ueh.edu.vn) hoặc thầy Thạch (thachnh@ueh.edu.vn) - ĐT: 02838230082 Ext. 152 hoặc 151

 

o   Bộ phận quản lý kết quả học tập: giải quyết các vấn đề nhập sai điểm, kiểm tra tốt nghiệp, gồm:

§  Đại học chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Liên thông đại học: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn  - ĐT: 02838230082 Ext. 141

§  Văn bằng hai chính quy: cô Lan – Email: ntlan@ueh.edu.vn - ĐT: 02838230082 Ext. 141

 

2. Clip hướng dẫn đăng ký học phần:

1. Đăng ký học phần: xem tại đây 

2. In phiếu nộp học phí: xem tại đây

 

 

3. Thông báo hướng dẫn đăng ký HKC 2020 các khóa hệ ĐHCQ,đăng ký lớp học phần:

1. P.QLĐTCTSV đăng ký lớp học phần cho sinh viên các học phần bắt buộc theo thời khóa biểu dự kiến trong học kỳ cuối năm 2020.

 

2. Trong thời gian đăng ký [xem chi tiết bảng bên dưới] sinh viên tự đăng ký các học phần sau:

- Học phần Tiếng Anh P1, P2, P3, P4;

- Các học phần tự chọn;

- Các học phần thuộc  điều kiện xét tốt nghiệp: Data Science, Khoa học dữ liệu, ERP, IC3, Core banking;

- Các học phần Giáo dục thể chất;

- Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên LTĐHCQ; VB2ĐHCQ;

- Các học phần sinh viên học trả nợ, học cải thiện, ...

 

Trong thời gian đăng ký học phần online, sinh viên có thể điều chỉnh thời khóa biểu sao cho phù hợp với lịch học cá nhân.

 

4. Trung tâm hỗ trợ sinh viên - www.tthtsv.ueh.edu.vn

            Chương trình tín dụng học tập cho sinh viên để nộp học phí đúng hạn: chi tiết - Hướng dẫn

 

5. Thông báo nộp học phí của phòng Tài chính kế toán - www.tckt.ueh.edu.vn

           Đại học chính quy: chi tiết

Đại học chính quy - CLC: chi tiết

Liên thông ĐHCQ và Văn bằng hai ĐHCQ: chi tiết

            Cổng thanh toán điện tử: https://payment.ueh.edu.vn/
 

 

6. Kế hoạch thực tập và xét tốt nghiệp:

ĐHCQ ngành Kế toán:        chi tiết

ĐHCQ các ngành còn lại:    chi tiết

Liên thông ĐHCQ:              chi tiết

  Văn bằng 2 ĐHCQ:            chi tiết

 

 

7. Kế hoạch đăng ký học phần và nộp học phí:

 

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ CUỐI NĂM 2020

                Thời gian  =   03/8/2020 - 03/01/2021 (22 tuần)                                         

                Trong đó :    Học lý thuyết =  03/8/2020 - 06/12/2020 (18 tuần)

                                    Thi học kỳ =  07/12/2020 - 20/12/2020 (2 tuần) 

                                    Nghỉ cuối năm = 21/12/2020 - 03/01/2021 (2 tuần)                  

 

                Thông báo thời khóa biểu dự kiến tại website khkt.ueh.edu.vn: 22/5/2020 - tải file hoặc xem tại đây.

                Thông báo thời khóa biểu chính thức tại website khkt.ueh.edu.vn: 27/7/2020

 

Dự kiến thời gian đăng ký học phần

 

TT

Hệ, Khóa

Đăng ký

Đóng học phí

Hạn nộp đơn hủy học phần (được rút học phí)

1

CQ - K38, 39, 40, 41, 42

10g00 02/6/2020 –

04/6/2020

02/6/2020 –

06/7/2020

17/7/2020

2

CQ-CLC-K38, 39, 40, 41, 42

10g00 05/6/2020 –

08/6/2020

05/6/2020 –

06/7/2020

17/7/2020

3

CQ - K43

10g00 09/6/2020 –

11/6/2020

09/6/2020 –

06/7/2020

17/7/2020

4

CQ-CLC-K43

10g00 12/6/2020 –

15/6/2020

12/6/2020 –

06/7/2020

17/7/2020

5

CQ-K44

10g00 16/6/2020 –

18/6/2020

16/6/2020 –

13/7/2020

17/7/2020

6

CQ-CLC-K44, K45

10g00 19/6/2020 –

22/6/2020

19/6/2020 –

13/7/2020

17/7/2020

7

VB2-K18, K18B,

K19, K19B, K20, K20B
LT-K22

10g00 23/6/2020 –

25/6/2020

23/6/2020 –

03/7/2020

17/7/2020

8

LT-K23.1, K23.2

10g00 26/6/2020 –

29/6/2020

26/6/2020 –

06/7/2020

17/7/2020

9

VB2-K21.1, K21.2, K22.1, K22.2
LT-K24.1, K24.2

10g00 30/6/2020 –

02/7/2020

30/6/2020 –

10/7/2020

17/7/2020

10

CQ-K45 (dự kiến)

10g00 24/7/2020 –

27/07/2020

24/7/2020 –

07/8/2020

07/8/2020

 

 

8. Ghi chú:

- Ngày 27/06/2020, phòng Tài chính kế toán sẽ cập nhật học phí KLTN cho sinh viên Khóa K43 hệ chính quy CLC và đại trà đóng học phí trước nhiều học kỳ.  Các sinh viên này đóng phí các học phần còn lại từ ngày 29/06 đến ngày 06/07/2020;                                          

- Ngày 04/07/2020, phòng Tài chính kế toán sẽ cập nhật học phí cho các sinh viên K44 đóng học phí trước nhiều học kỳ.  Các sinh viên này đóng phí các học phần còn lại từ ngày 06/07 đến ngày 13/07/2020;                                           

- Thời gian hủy học phần không rút học phí: trước ngày thi kết thúc học phần của học phần hủy 10 ngày;                                      

- Sinh viên đã được chuyển điểm hoặc học vượt phải tự xóa học phần chuyển điểm, học vượt trong thời gian đăng ký học phần.                                             

- Thời gian thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ đầu năm 2021: Tháng 10/2020;

- Các học phần HK1 hệ VB2, Liên thông sẽ được tổ chức vào thời điểm tuyển sinh khóa mới. Sinh viên theo dõi thông báo tại website online.ueh.edu.vn (dự kiến tháng 7/2020);

- Sinh viên K42, K43 nộp đơn đề nghị mở lớp trả nợ HKC 2020  tại Phòng QLĐT - CTSV  hạn chót ngày 30/07/2020;

- Sinh viên K43 (trừ ĐHCQ CLC học bằng Tiếng Anh) có nhu cầu viết Khóa luận tốt nghiệp bằng Tiếng Anh liên hệ đăng ký tại phòng QLĐTCTSV trong thời gian đăng ký học phần của sinh viên.